ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001

         Ilūkstes novada pašvaldība 2017.gada 28.augustā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

       Projekta specifiskais mērķis: uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

      Projekta īstenošanas termiņš: 2016.gada 1. janvāris – 2020.gada 31. decembris.

No 2017. gada 1. septembra projekta īstenošanā kā izmēģinājumskolas iesaistījušās Ilūkstes 1.vidusskola, Ilūkstes Sadraudzības vidusskola, Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, Subates pamatskola, bet kā neiesaistītās izglītības iestādes – Eglaines pamatskola un Raudas internātpamatskola.

No 2018. gada 1. septembra projekta īstenošanā kā izmēģinājumskolas iesaistījušās Ilūkstes Raiņa vidusskola, Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, un kā neiesaistītā izglītības iestāde – Raudas internātpamatskola.

Karjeras atbalsta pasākumu plānu īstenos pedagogs karjeras konsultants – Iveta Repkova (repkova@ inbox.lv)

Vita Tolmante,

Ilūkstes novada pašvaldības

Izglītības darba speciāliste, projekta koordinatore

Vairāk par projektu

Darba plāns 2017./2018.m.g.

Darba plāns 2018./2019.m.g.

Darba plāns 2019./2020.m.g.

 

Pasākumi:

Tas tev var noderēt