Izglītības programmu īstenošanas vieta Stadiona ielā 1

image1

image2

Adrese: Stadiona iela 1, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

Tālr.: 65462398, 65462007

E-pasts: sadraudzibasvsk@ilukste.lv

Skolas pašvērtējumu skatīt šeit

SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Ar  2010. gada 1. augustu, reorganizējot Ilūkstes 2. vidusskolu un

Ilūkstes novada neklātienes vidusskolu,

tika izveidota Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

Image3

Atrodamies

Vienā no skaistākajām Latvijas pilsētiņām Ilūkstē, Ilūkstes novadā.

Skaitliskais sastāvs

Izglītojamo skaits: 210

Skolotāju skaits: 33 (no tiem 6 maģistri)

Tehnisko darbinieku skaits: 17

Ilūkstes novada mācību priekšmetu MA vadītāji: 3

Ārštata metodiķi: 1

Skolas atbalsta personāls: psihologs, logopēds, medicīnas māsa.

Piedāvājumi:

Divplūsmu vidusskola, kura piedāvā sekojošas izglītības programmas, kas ir licencētas un akreditētas:

 • Pamatizglītības mazākumtautību programmu, kods 21011121.
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, kods 31011011.
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015621.
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, kods 31011013.
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu, kods 31011023.

Interešu izglītības pulciņi:

 • tautisko deju kolektīvs „Dzirkstelīte”;

Image4

Image5

 • 1.– 4. un 5. – 9. klašu kori;

Image6

 • lietišķā māksla.

Image7

Skolas īpašie piedāvājumi:

 • vispārējās vidējās izglītības programmas ir iespējams apgūt, daļēji izmantojot tālmācības elementus;
 • vispārējo pamatizglītību un vidējo izglītību var iegūt bez vecuma ierobežojuma;
 • trīs svešvalodas: angļu, vācu un krievu;
  • skolas internāts;
 • logopēda, medmāsas, skolas psihologa atbalsts izglītojamiem.

Skolas darbības mērķi:

 • veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts vispārējās pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu;
 • sniegt iespēju iegūt izglītību neklātienes programmās jauniešiem un pieaugušajiem, kuri atbilstošā vecumā nav ieguvuši pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību, vai ir iesaistījušies darba tirgū pēc pamatizglītības ieguves, bet vēlas turpināt izglītību.

Mācību procesa norise:

Obligātā izglītības vecuma izglītojamajiem skolā ir piecu dienu darba nedēļa ar divām brīvdienām – sestdienu un svētdienu.

Neklātienes programmās mācību process tiek organizēts mācību sesiju veidā. Mācību sesijas tiek organizētas piektdienu pēcpusdienās, sestdienās un svētdienās. Galvenā apmācības forma ir mācību stundas un ieskaites. 

Skola atvērta katru dienu no plkst. 7:30 – 16:00

Projekti:

 • ERAF projekts „Izglītības iestāžu informatizācija” (visā skolā lokālais tīkls, 10 stacionārie datori), pakāpeniski mācību kabineti tiek aprīkoti ar datoriem.
 • KPFJ projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā, Bērnu un jauniešu centrā”.
 • ERAF projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”.
 • ESF projekts „Atbalsts vispārējās vidējās izglītības pedagogu nodrošināšanā prioritārajos mācību priekšmetos”.
 • ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.

Novitātes:

 • atbilstoši mūsdienu prasībām iekārtoti dabaszinību cikla mācību priekšmetu kabineti;
 • izremontēti visi mācību kabineti, tie ir estētitski noformēti, papildināta materiāli tehniskā bāze;
 • skola piedalās starptautiska mēroga projektos.

Image10

Image11

Image12

 • sākumskolas kabineti;

Image14

Image15

 • datorklase;

Image16b

 • bibliotēka;

biblioteka

 • metodiskais kabinets;

metodiskais

 • mājīga skolotāju istaba;

skolot istaba

 • skolas ēdnīca;

ednica

 • izglītojamo pašpārvalde;
 • skolas vecāku padome;
 • „Mazā kinozāle”;
 • aktu zāle;

aktu zale

 • stends „Mūs iepriecina”, “Top 10 mācībās”;
 • konkurss izglītojamajiem „Gada labākā klase”, „Gada izglītojamais mācībās, sportā, ārpusklases darbā”;
 • konkurss skolotājiem „ Gada skolotājs-NOVATORS”.

Citas aktivitātes skolā:

 • tikšanās ar vieslektoriem; 
 • izglītojoši semināri skolotājiem;
 • tālākizglītības kursi starpnovadu pedagoģiem;
 • atvērto durvju dienas vecākiem;
 • izglītojamo iesaistīšana ZPD rakstīšanā;
 • piedalīšanās olimpiādēs, konkursos; 
 • starpnovadu mācību olimpiādes tiešsaitē;
 • individuālo konsultāciju dienas vecākiem un izglītojamajiem;
 • sporta aktivitātes;
 • ģimeņu sporta svētki;
 • Olimpiskā diena;
 • mācību priekšmetu dienas skolā;
 • skolotāju iesaistīšana vietējo un starptautisko projektu un metodisko darbu rakstīšanā;
 • sadarbības turpināšana ar Latvijas un citu valstu vispārējās vidējās izglītības iestādēm;
 • sabiedriski derīgais darbs;
 • labdarības pasākumi.
gimenu svetki projektu dienas
pargajieni izlaidumi

  

Sasniegumi

 • Starptautiskais projekts “Vēstures mācība nākamajām paaudzēm”.

(Tika izdoti mācību līdzekļi vēstures priekšmeta apguvei)

vestures maciba

 • Starptautiskais konkurss “Putnu balle”.

(Iegūta pateicība)       

putnu balle

Ilūkstes novada runas konkurss.

(Iegūtas četras 2. vietas)

Image22

 • Pasākums “Vācija manā sirdī”.

(Iegūts diploms, piešķirta stipendija)

Image23

 • Ilūkstes novada vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi”.

(Iegūta 2.vieta)

Image24

 • Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Rakstu darbi”.

(Iegūtas divas 1. vietas, viena 2. vieta novadā un divi 2. pakāpes diplomi republikā )

Image25

 • Ilūkstes novada ZPD konkurss.

(Iegūtas trīs 1. vietas, piecas 2. vietas un viena 3. vieta novadā)

Image26

 • NMPD konkurss Rīgā „Ātrā palīdzība bērna acīm”.

(Iegūts diploms un ekskursija visai klasei uz NMPD)

Image27

 • Ilūkstes novada sākumskolas kombinētā satura olimpiāde.

(Iegūtas divas 3. vietas un četri atzinības raksti)

 • SIA „Austra Pak” konkurss 10.-12.kl.skolēniem “Iedves kartonā dzīvību!”

(Atzinības raksts )

kartons

 • Pasākums „Neaizmirstamie atmiņu ceļi…’’

atminu celi

 • Radošais Sniega dienas konkurss.

(Iegūta 1. vieta republikā )

 • Ilūkstes un Līvānu novadu olimpiāde latviešu valodā.

(Iegūta 3. vieta)

 • Ilūkstes novada skolu tautas deju kolektīvu skate.

(Iegūts 1. pakāpes diploms novadā un republikā)

deju skate

 • Ilūkstes novada skolu koru skate.

(Iegūts 1. pakāpes diploms novadā un 3. pakāpes diploms Latgales novada 2. kārtas koru konkursā)

koru skate

 • Ilūkstes novada pasākums „Ar gailīti Rīgā braucu”.

(Saņemta pateicība)

Image31

 • Kolektīvu vadītāju sumināšana Swedbank filiālē Rīgā.

swe balva

 • Makulatūras konkurss “Tīrai Latvijai”.

(Iegūta pateicība)

makulatura

 • Starptautiskais konkurss «Prātu kaujas» Rokišķos.

(Iegūta pateicība)

pratu kaujas

 • Sporta pasākums sadarbībā ar Lietuvas Obeliai sākumskolu.

(Iegūta 2. vieta)

Image32

 • Ilūkstes novada kausa izcīņa volejbolā meitenēm.

(Iegūta 1. vieta)

 • Ilūkstes novada kausa izcīņa volejbolā zēniem.

(Iegūta 2. vieta)

Image33

 • Ilūkstes novada kausa izcīņa volejbolā jaunietēm.

(Iegūta 3. vieta)

 • Ilūkstes novada kausa izcīņa volejbolā jauniešiem.

(Iegūta 3. vieta)

 • Ilūkstes novada skolēnu sacensības vieglatlētikas četrcīņā “Draudzība”.

(Iegūta 1. vieta)

 • Ilūkstes novada minifutbola sacensības 1996. – 1998. g. dz. zēniem.

(Iegūta 3. vieta)

Skolas tradīcijas:

 • Zinību diena;
 • iesvētīšana;
 • skolotāju diena;
 • dzejas dienas;
 • Lāčplēša diena;
 • svinības, kas veltītas LR Proklamēšanas gadadienai;
 • Ziemassvētki;
 • absolventu vakars;
 • Lieldienas;
 • talantu konkurss;
 • erudīcijas konkurss;
 • mātes dienai veltīts koncerts;
 • ģimeņu sporta svētki;
 • 9. un 12. klašu izglītojamo pēdējais zvans un izlaidumi;
 • mācību ekskursijas.

 Prieks ir izstarot un izdalīt.

Izdalīt to, kas mums pieder,

vienalga, vai tā būtu maize,

vai māja, doma vai sapnis

un uzzināt, ka ir kāds,

                                               kas to saņem.                            

/Z. MauriņaSkip to content