Kultūra

Kultūra novadā

Kultūras attīstības līmenis ir ļoti svarīgs rādītājs sabiedrības potenciāla, tajā skaitā ekonomiskā, noteikšanā.

Kultūras dzīves organizēšanā piedalās novada kultūras darbinieki, mācību iestāžu skolotāji un pasniedzēji. Visos pagastos un Ilūkstes pilsētā notiek sistemātiska, intensīva kultūras dzīve.

Bebrenes pagasta kultūras namā darbojas jauniešu deju kolektīvs, vīru vokālais ansamblis, sieviešu vokālais ansamblis, amatierteātris, pulciņi floristikā un modernajās dejās. Aktīva kultūras dzīve notiek arī abās Bebrenes pagasta vidusskolās. Bebrenes vidusskolā darbojas 2 deju kolektīvi, koris, meiteņu vokālais ansamblis, teātra grupa, jauniešu mākslas studija, mazpulki. Bebrenes Profesionālajā vidusskolā darbojas jauniešu koris, deju kolektīvs, vokālais ansamblis, dramatiskais pulciņš, floristikas pulciņš. Par tradīciju kļuvis pasākums ‘’Mākslas plenērs Zalktis’’, kuru organizē brīvās pēcpusdienas klubs ‘’Bebermine’’.

Ar māksliniecisko pašdarbību nodarbojas gan Ilūkstes vidusskolās, gan pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš”, bet jo plaši Ilūkstes kultūras centrā. Darbojas vairāki deju kolektīvi, sieviešu vokālie ansambļi, dramatiskās mākslas kolektīvs, pensionāru vokālais ansamblis. Neatkarīgi no iedzīvotāju skaita pašvaldībā iedzīvotāju vēlmju dažādība nodarboties ar jaunradi vai apmeklēt kultūras iestādes un pasākumus ir vienlīdz apjomīga kā lielās, tā mazās pašvaldībās. Iespēja organizēt plašāku pasākumu dažādību ir lielāka pašvaldībā ar lielāku skaitu iedzīvotāju.

Kultūras  vajadzībām novadā tika izmantoti lieli līdzekļi. Kultūras iestādēs darbojas pašdarbnieku kolektīvi un pulciņi. Šēderē darbojas  lielākais kolektīvs – Lašu koris.