PII “Zvaniņš”

           Ilukstes iestade

 

 

Adrese: Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447

Tālrunis: 65462175

E-pasts: info@zvanins.lv

 

Vadības komanda:

 • Vadītāja Inga Zviedrāne
 • Vadītājas vietniece izglītības jomā Vita Vanaģele
 • Saimniecības vadītāja Ilona Purvinska
 • Medmāsa Ņina Savicka

 

Pedagoģiskais personāls:

 • 14 pirmsskolas skolotājas,
 • mūzikas skolotāja
 • sporta skolotāja
 • angļu valodas skolotāja
 • logopēds                                                  

 

Atbalstošais personāls:

 • 9 skolotāju palīgi
 • lietvede, medmāsa
 • 2 pavāri, virtuves darbiniece
 • apkopēja, sētnieks
 • remontstrādnieks, saimniecības vadītāja

 

Iestādē tiek realizēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 01011111

 

Izglītības iestādes misija:

Sabiedrībai atvērta pirmsskola, kurā ar pieejamajiem resursiem tiek nodrošinātas maksimālas iespējas pirmsskolas izglītības programmas apguvei

 

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo:

Brīvs no aizspriedumiem, tolerants, empātijas pilns, motivēts un aktīvs bērns, kurš nebaidās no izaicinājumiem un nezināmā, jo ir pārliecināts par sevi un savām spējām.

 

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā: cieņa, sadarbība, atbildība.

 

Iestādes darba virsmērķis:

Vienotā mācību un audzināšanas procesā, bērns mācās iedziļinoties un praktiski darbojoties integrēti apgūt zināšanas, izpratni un pamatprasmes dažādās mācību jomās. Kompetencēs balstīts mācību saturs palīdz šo darbu veikt audzēkņiem vispiemērotākajā veidā, ievērojot katra spējas un vajadzības, mērķtiecīgi veidotā mācību vidē.

 

 

No iestādes vēstures:

 • Bērnudārza pirmsākumi Ilūkstē atrodami jau 1951. gada aprīlī
 • Pašreizējās telpās bērnudārzs tiek atvērts 1988. gada 26. oktobrī
 • No 1991.gada par iestādes vadītāju strādā Inga Zviedrāne
 • 2009. gada 27. augustā iestādei pievieno Subates un Dvietes pirmsskolas grupu filiāles.
 • 2009. gada 30. septembrī apvienotai iestādei pievieno Bebrenes pirmsskolas grupas
 • 2009. gada 20. martā iestādi apmeklē Izglītības ministre Tatjana Koķe
 • Iestādes Ilūkstes filiāles renovācija tika pabeigta 2010. gada jūnijā
 • Uzsākot 2015./2016. mācību gadu, tiek aizvērta Dvietes pirmsskolas grupa.
 • 2020. gada septembrī tiek atvērta devītā pirmsskolas grupa
 • 2021. gada aprīlī notika Ilūkstes iestādes 70 gadu svinības
 • 2021./2022. m.g. laikā notika kapitālais remonts 5 pirmsskolas grupās.
 •  2022. gada janvārī notiek reorganizācija un filiāles tiek pievienotas vispārizglītojošajām skolām.

 

Mūsu bērni darbojas:

 • Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas sagatavošanas klasē
 • Augšdaugavas novada sporta skolas futbola nodaļā
 • Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra interešu pulciņos:
 • Bērnu pop grupā „Varavīksne”
 • Tautu deju kolektīvā „Resgaļi”.

 

Mūsu tradīcijas un svētki:

 • Zinību diena
 • Dzejas diena
 • Olimpiskā diena un sporta svētki
 • Miķeļdienas gadatirgus
 • Skolotāju diena
 • Pieredzes apmaiņas braucieni
 • Mārtiņdienas ražas svētki
 • Latvijas dzimšanas dienas koncerts
 • Pirmās Adventes sveces iedegšana
 • Ziemassvētku pasākumi grupās
 • Ziemas sporta izpriecas
 • Krāsu nedēļa
 • Daiļlasītāju konkurss „Skani mana valodiņa”
 • Pasākums veltīts vecvecākiem
 • Lieldienu svinēšana
 • Bērnudārza dzimšanas dienas ballīte
 • Pašgatavoto metodisko rotaļu un mācību līdzekļu prezentācija
 • Mātes diena
 • Ģimeņu sporta svētki
 • Lielā talka
 • Izlaidums
 • Līgo svētki
 • Dažādiem dabas objektiem veltīti izpriecu brīži vasarā

 

 

 

Mūsu sadarbības partneri:

 • Augšdaugavas novada centrālā administrācijas izglītības pārvalde
 • Ilūkstes pilsētas administrācija
 • Ilūkstes Raiņa vidusskola
 • Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs
 • Ilūkstes mūzikas un mākslas skola
 • Augšdaugavas novada sporta skola
 • Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka
 • Ilūkstes kultūras un mākslas centrs
 • Jūrmalas PII „Zvaniņš”
 • Rēzeknes PII “Vinnijs Pūks”
 • Naujenes PII “Rūķis”
 • Izglītības iniciatīvu centrs
 • British Council
 • Bāriņtiesa
 • Sociālas dienests

 

Pašnovērtējuma ziņojums

 

 Skip to content