Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola

Adrese:                       Jēkabpils iela 5, Ilūkste, Augšdaugavas novads LV-5447

Tālrunis:                      20283288

e-pasts:                       skola@imms.lv

 

Skolas direktore:       Ilona Linarte-Ruža

Direktores vietniece: Rita Žilvinska

 

Skolas pašvērtējums:  Pašnovērtējuma ziņojumu skatīt šeit

Skolas nolikums: Nolikumu skatīt šeit

Uzņemšanas  noteikumi: Noteikumus skatīt šeit

Saistošie noteikumi par dalības maksu: Noteikumus skatīt šeit

Iesniegumi: Iesniegumu veidlapas skatīt šeit

 

Skolas vēsture:

Skola dibināta 1962 gadā, kā Daugavpils rajona Mūzikas skola pēc  Ilūkstes izpildkomitejas priekšsēdētāja Vladimira Kaušeļa iniciatīvas un Daugavpils rajona Kultūras nodaļas vadītājas Sūnas atbalsta ,  mācības notika Raiņa ielā 5, otrajā stāvā.  Ilūkstes Romas katoļu Klostera telpās mūzikas skola  mācību procesu iesāka 1974. gadā  un 1993. gadā  pārcēlās uz patreizējo atrašanās vietu Jēkabpils ielā 5.  Kā Ilūkstes novada domes mācību iestāde darbību  uzsāka 1997.gada 1. februārī, kad no Daugavpils rajona padomes skola nonāca Ilūkstes pilsētas domes pārvaldījumā.

No skolas dibināšanas gada līdz 1966.gadam skolu vadīja: direktors Eduards Draško (no 1962.g.-1966.g..), turpmāk ilgus gadus, strādājot līdz 2000.gadam, skolai veltījis direktors Dzintars Ķīsis (no 1966.-2000.g..),viņa lomu tūkstošgadē pārņēma direktors Edvīns Megnis (no 2000.g. – 2014.g.), no 2014. gada1.septembra skolas direktore ir Ilona Linarte-Ruža. 2017.gada decembrī skola svinēja savu 55. gadu darbību.

Izglītojamo skaits: 166

Darbinieki: 3     

Pedagogi: 19

Staņislavs Petkevičs (Mg. muz)        – vijoļspēles pedagogs

Inga Ašķeļaņeca (Mentors)              – klavierspēles un vokālais pedagogs

Viola Jasmane                                   – vokālais pedagogs

Vera Poļakova                                   – mūzikas literatūras un solfedžo pedagogs

Rita Žilvinska (Mentors)                   – flautas spēles pedagogs

Daina Paukšte (Mg.muz. Mentors))- solfedžo un vokālais pedagogs

Jeļena Kaļniša                                   – akordeona spēles pedagogs

Oksana Šeršņova (Mg.muz)             – saksofona spēles pedagogs

Gints Ratnieks                                   – trompetes un sitaminstrumentu pedagogs

Tatjana Dvorecka (Mg.muz)            – klavierspēles pedagogs un koncertmeistare

Zita Šamo                                           – klavierspēles pedagogs

Gunta Pugžle                                     – vokālais pedagogs

Ināra Zdanovska (Mg. muz)            – klavierspēles pedagogs un koncertmeistare

Daiga Martinsone                              – mūzikas literatūras un vokālais pedagogs

Ilona Linarte-Ruža (Mg. art)           – dizaina pamatu pedagogs

Lelde Kundziņa                                 – gleznošanas, zīmēšanas, kompozīcijas, papīra plastikas, veidošanas pedagogs

Ēriks   Valpēters                              – gleznošanas, zīmēšanas, kompozīcijas, veidošanas  pedagogs        

Sarmīte Bogdanoviča (Mg.art,ped.) – datorgrafikas pedagogs        

Olga Rakele                           – gleznošanas, zīmēšanas, tēlotājkompozīcijas,   papīra plastikas,   veidošanas  pedagogs  Bebrenes klasē

Metodiskās komisijas: 4 (Vizuāli plastiskās mākslas programmas metodiskā  komisija, Vokālās mūzikas  programmas metodiskā komisija, Klavierspēles,  vijoles spēles  programmu metodiskā komisija, Flautas spēles, saksofona spēles, trompetes spēles, akordeona spēles, sitaminstrumentu spēles programmu metodiskā komisija).

 Izglītības programmas 20V:

 Taustiņinstrumentu spēle:

 Klavierspēle –  20V 212 01 1- (8 gadi)

Akordeona spēle-20V 212 01 1- (6gadi)

Stīgu instrumentu spēle:

 Vijoļspēle-  20V 212 02 1- (8gadi)

Pūšamo instrumentu spēle:

Trompetes spēle-20V 212 03 1 – (6gadi)

Saksofona spēle-20V 212 03 1 – (6gadi)

Flautas spēle- 20V 212 03 1- (6gadi)

Vokālā mūzika:

Kora klase-20V 212 06 1- (8gadi)

Sitaminstrumentu spēle-20V 212 04 1- (6gadi)

Vizuāli plastiskā māksla- 20V 211 00 1- (6gadi)

Interešu izglītība: Popgrupa Mix

Skolas mērķi:

Dot  iespēju  audzēkņiem  augsti  profesionālu  pedagogu  vadībā  apgūt augstvērtīgu profesionālās ievirzes pamatizglītību  mūzikā un mākslā. Veidot  izglītības  vidi,  organizēt  un  īstenot  izglītību,  kas nodrošinātu  profesionālās  ievirzes  mūzikas un mākslas  izglītības  programmās  noteikto  mērķu sasniegšanu. Attīstīt izglītojamā muzikālās un radošās prasmes. Nodrošināt izglītojamajam iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei. Nostiprināt  sadarbību  starp  reģionālajām,  Latvijas  un  ārvalstu mūzikas  un mākslas skolām.

 Skolas organizētie pasākumi Novada, Latvijas un starptautiskā mēroga:

„Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss  “Skani,  tēvu zeme!””.

Koncerti Ilūkstē un Ilūkstes novada pagastos.

Ziemassvētku labdarības koncerti

Mākslas dienu izstādes, Tematiskās  izstādes, Plenēri

Dažādi pasākumi skolā

 

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu piedalīšanās un sasniegumi konkursos un festivālos,  radošā darbība.

 

 Skip to content