Iesniegumi

Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas

Iesniegumi

       Projekts Saistošie noteikumi Nr.6/2014 “Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtību izglītības ieguvei Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā.”

Uzņemšanas noteikumus lasīt šeit

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmā  „MŪZIKA”

 PDF  Word

   Drukāšanai

   Aizpildīšanai

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla”

 PDF  Word

   Drukāšanai

   Aizpildīšanai

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmai „Vizuāli plastiskā māksla” iesniegums daudzbērnu ģimenei (trīs un vairāk nepilngadīgi bērni)

 PDF  Word

   Drukāšanai

   Aizpildīšanai

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmai „Vizuāli plastiskā māksla” iesniegums ģimenei ar trūcīgās/maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu

 PDF  Word

   Drukāšanai

   Aizpildīšanai