ESF Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001

ESF Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001

 

2017.gada 1.septembrī Ilūkstes 1.vidusskolā un Subates pamatskolā tika uzsāktas projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001) aktivitātes. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un koordinē Valsts izglītības satura centrs.

Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.
Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenās darbības

  1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
  2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Plānotie rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai – ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.

Vita Tolmante,

Ilūkstes novada pašvaldības

Izglītības kultūras un sporta nodaļas

izglītības metodiķe, projekta koordinatore

 

Ir panākta vienošanās par Projekta pagarinājumam 2021./2022. un 2022./2023.mācību gadā, kā arī ir vienošanās par Projekta ietvaros atbalstāmām darbībām turpmākajos divos mācību gados. Plānojot nākamo Projekta posmu, ir pieņemts lēmums turpināt tos pasākumus, kurus izglītības iestādes ir atzinušas par efektīvām, kā arī tos pasākumus, ko nepiedāvā paralēli īstenotie projekti izglītības resorā.

 

Vairāk par projektu

AktivitātesSkip to content