PII “Zvaniņš”

          

ar filiālēm Ilūkstē, Bebrenē, Subatē

 

 

„Šis mazais cilvēks ir man uzticēts

 

         Un nejautājiet man par pienākumiem citiem”

 

Ā.Elksne

 

Ilukstes iestade

Ilūkstes iestāde

Bebrenes filiaale Subates filiaale
Bebrenes filiāle Subates filiāle

Registrācijas numurs: 90000079044

Adrese: Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447

Tālrunis, fax 65462175, mob.t   29430618, 

e-pasts   singabd@inbox.lv, zvanins@ilukste.lv

Dibinātājs: Ilūkstes novada pašvaldība

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums

 

                                                 

Pedagoģiskais personāls: 17 pirmsskolas skolotājas

 

3 mūzikas skolotājas

1 sporta skolotāja

2 angļu valodas skolotājas

 

Atbalstošais personāls: 13 skolotaju palīgi, lietvede, 2 medmāsas, 2 pavāri, virtuves darbiniece, apkopēja, 2 sētnieki, 2 strādnieki, 3 saimniecības daļas vadītājas

 

Iestādē tiek realizētas: Vispārējas pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiemar jauktiem

attīstības traucējumiem (01015611)

DSCN5009