Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola

 

Reģistrācijas Nr.:      4274902935

Adrese:                       Jēkabpils iela 5, Ilūkste, LV-5447

Tālrunis:                    65462145

e-pasts:                       ilukstemskEtainbox.lv,    mūzikas.skolaEtailukste.lv

 

Skolas direktore:       Ilona Linarte-Ruža (t.29153408)

Direktores vietniece: Rita Žilvinska (t.26415402)

 

Skolas pašvērtējums: Pašnovērtējuma ziņojumu skatīt šeit

Skolas nolikums:

Uzņemšanas  noteikumi: Noteikumus skatīt šeit

Saistošie noteikumi par dalības maksu: Noteikumus skatīt šeit

Iesniegumi: Iesniegumu veidlapas skatīt šeit

 

Skolas vēsture:

Skola dibināta 1962 gadā, kā Daugavpils rajona Mūzikas skola pēc  Ilūkstes izpildkomitejas priekšsēdētāja Vladimira Kaušeļa iniciatīvas un Daugavpils rajona Kultūras nodaļas vadītājas Sūnas atbalsta ,  mācības notika Raiņa ielā 5, otrajā stāvā.  Ilūkstes Romas katoļu Klostera telpās mūzikas skola  mācību procesu iesāka 1974. gadā  un 1993. gadā  pārcēlās uz patreizējo atrašanās vietu Jēkabpils ielā 5.  Kā Ilūkstes novada domes mācību iestāde darbību  uzsāka 1997.gada 1. februārī, kad no Daugavpils rajona padomes skola nonāca Ilūkstes pilsētas domes pārvaldījumā.

No skolas dibināšanas gada līdz 1966.gadam skolu vadīja:
direktors Eduards Draško (no 1962.g.-1966.g..), turpmāk ilgus gadus, strādājot līdz 2000.gadam, skolai veltījis direktors Dzintars Ķīsis (no 1966.-2000.g..), viņa lomu tūkstošgadē pārņēma direktors Edvīns Megnis (no 2000.g. – 2014.g.),
no 2014. gada1.septembra skolas direktore ir Ilona Linarte-Ruža

2017.gada decembrī skola svinēja savu 55. gadu darbību.

Izglītojamo skaits: 169  (54-māksla, 115-mūzika)

 

Darbinieki: 3

                       

Pedagogi: 20

Staņislavs Petkevičs (Mg. muz)        – vijoļspēles pedagogs

Inga Ašķeļaņeca (Mentors)              – klavierspēles un vokālais pedagogs

Viola Jasmane (Mg.muz)                  – vokālais pedagogs

Vera Poļakova                                   – mūzikas literatūras un solfedžo pedagogs

Rita Žilvinska (Mentors)                   – flautas spēles pedagogs

Daina Paukšte (Mg.muz. Mentors))- solfedžo un vokālais pedagogs

Vanda Mukāne                                 – akordeona spēles pedagogs

Oksana Šeršņova (Mg.muz)             – saksofona spēles pedagogs

Gints Ratnieks                                   – trompetes un sitaminstrumentu pedagogs

Tatjana Dvorecka (Mg.muz)            – klavierspēles pedagogs un koncertmeistare

Zita Šamo                                           – klavierspēles pedagogs

Gunta Pugžle                                     –vokālais pedagogs

Ināra Zdanovska (Mg. muz) – klavierspēles pedagogs un koncertmeistare

Daiga Martinsone                              – mūzikas literatūras un vokālais pedagogs

Ilona Linarte-Ruža (Mg. art)           – dizaina pamatu pedagogs

Lelde Kundziņa                                 – gleznošanas, zīmēšanas, kompozīcijas, papīra    plastikas, veidošanas pedagogs

Svetlana Trušele                                – zīmēšanas, grafikas pedagogs          

Daina Meškovska                              – gleznošanas, zīmēšanas, kompozīcijas, veidošanas  pedagogs           

Sarmīte Bogdanoviča (Mg. art,  ped.)- datorgrafikas pedagogs     

Ingūna Liepa (Mg. art, ped. )           – gleznošanas, zīmēšanas, tēlotājkompozīcijas, papīra plastikas,   veidošanas  pedagogs  Bebrenes klasē

 

Metodiskās komisijas: 4 (Vizuāli plastiskās mākslas programmas met.kom., Vokālās mūzikas  programmas met. kom.,

Klavierspēles,  vijoļspēles  programmu met. kom., Flautas spēles, saksofona spēles, trompetes spēles, akordeona spēles, sitaminstrumentu spēles programmu met. kom.)

 

 Izglītības programmas 20V:

 

Taustiņinstrumentu spēle:

            Klavierspēle –  20V 21201 1- (8 gadi)

Akordeona spēle-20V 21201 1- (6gadi)

Stīgu instrumentu spēle:

            Vijoļspēle-  20V 21202 1- (8gadi)

Pūšamo instrumentu spēle:

            Trompetes spēle-20V 21203 1 – (6gadi)

Saksofona spēle-20V 21203 1 – (6gadi)

Flautas spēle- 20V 21203 1- (6gadi)

Vokālā mūzika:

            Kora klase-20V 21206 1- (8gadi)

Sitaminstrumentu spēle-20V 21204 1- (6gadi)

Vizuāli plastiskā māksla- 20V 211 00- (6gadi)

 

Interešu izglītība:

            Popgrupa Mix

 

Skolas mērķi:

Dot  iespēju  audzēkņiem  augsti  profesionālu  pedagogu  vadībā  apgūt

augstvērtīgu profesionālās ievirzes pamatizglītību  mūzikā un mākslā;

Veidot  izglītības  vidi,  organizēt  un  īstenot  izglītību,  kas nodrošinātu  profesionālās  ievirzes  mūzikas un mākslas  izglītības  programmās  noteikto  mērķu sasniegšanu;

Attīstīt izglītojamā muzikālās un radošās prasmes;

Nodrošināt izglītojamajam iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

Nostiprināt  sadarbību  starp  reģionālajām,  Latvijas  un  ārvalstu mūzikas  un mākslas skolām.

 

Skolas organizētie pasākumi Novada, Latvijas un starptautiskā mēroga:

„Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss  “Skani,  tēvu zeme!””.

Koncerti Ilūkstes novada pagastos

Ziemassvētku labdarības koncerti

Mākslas dienu izstādes, Tematiskās  izstādes, Plenēri

Dažādi pasākumi skolā