Noteikumi

APSTIPRINĀTI

ar Ilūkstes novada domes

30.04.2009. lēmumu Nr.157

(prot. Nr.7., 7.&)

 

PAPILDINĀTI

ar Ilūkstes novada domes

27.08.2009. lēmumu Nr.411

(prot. Nr.15., 16.&)

 

ILŪKSTES NOVADA CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS UN TĀS STRUKTŪRVIENĪBU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

(reģ. Nr.2/2009)

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Ilūkstes novada centrālā  bibliotēka (juridiskā adrese:Brīvības iela -12, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447) ar struktūrvienībām:

1.1.1. Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka (adrese: Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447);

1.1.2. Bebrenes pagasta bibliotēka (adrese: „Pagasta māja”, Bebrene, Ilūkstes novads, LV- 5447);

1.1.3. Pilskalnes pagasta bibliotēka (adrese: Parka iela 3, Pilskalne, Ilūkstes novads, LV-5447);

1.1.4. Šēderes pagasta bibliotēka (adrese: Skolas iela 2, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV- 5447);

1.1.5. Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka (adrese: Pašuliene, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447);

      1.1.6.  Dvietes pagasta bibliotēka ( adrese: Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-

                 5447);

                 (Ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ilūkstes novada domes 27.08.2009. lēmumu

                  Nr.411).

      1.1.7.  Eglaines pagasta bibliotēka  (adrese: Stendera iela 7, Eglaines pagasts,

                 Ilūkstes   novads, LV-5447);

                 (Ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ilūkstes  novada domes 27.08.2009. lēmumu

                  Nr.411);

    1.1.8.   Subates pilsētas bibliotēka (adrese: Subate, Ilūkstes novads, LV-5447)

                 (Ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ilūkstes novada domes 27.08.2009. lēmumu

                 Nr.411).

ir Ilūkstes novada domes izglītības, informācijas un kultūras iestāde, kas saskaņā ar nolikumu veic centrālās bibliotēkas funkcijas Ilūkstes novadā.

1.2. Noteikumi nosaka Ilūkstes novada centrālās bibliotēkasun tās struktūrvienību (turpmāk Bibliotēkas) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem.

1.3. Bibliotēkas lasītāju tiesības un pienākumus nosaka Latvijas Republikas likumi un citi tiesību akti, Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas un tās struktūrvienību  nolikumi un izmantošanas noteikumi.

1.4. Bibliotēku izmantošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēkas un apstiprina Ilūkstes novada dome

1.5. Bibliotēkām ir pienākums iepazīstināt lasītājus ar Bibliotēku lietošanas noteikumiem. Tie izvietojami Bibliotēku lasītājiem pieejamās vietās  Bibliotēku telpās.

 

2. Bibliotēku lasītāji

2.1. Reģistrējoties Bibliotēkās, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kurā fiksēts LR iedzīvotāja personas kods.

2.2. Lasītājus līdz 16 gadu vecumam reģistrē pēc vecāku (vecāka) vai tiem pielīdzināto personu iesnieguma – galvojuma aizpildīšanas.

2.3. Bibliotēku darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

2.4. Reģistrējoties Bibliotēkās, lasītājam  jāiepazīstas ar tās izmantošanas noteikumiem un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošanu.

2.5. Reģistrējoties bibliotēku lietotājiem tiek izsniegta lasītāja karte.

2.6. Bibliotēkas apkalpo lasītājus, kas nav deklarējuši savu dzīvesvietu bibliotēkas apkalpojamajā teritorijā, neizsniedzot iespieddarbus uz mājām.

 

3. Bibliotēku lasītāju apkalpošana

3.1. Bibliotēku sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.

3.2. Bibliotēku pamatpakalpojumi:

3.2.1.  lasītāju reģistrācija Bibliotēkās;

3.2.2. Bibliotēku apmeklēšana un lasītājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu) publiska pieejamība;

3.2.3. SBA pakalpojumi;

3.2.4.  iekārtu un aprīkojuma izmantošana;

3.2.5. grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas Bibliotēkās;

3.2.6. lasītāju apmācība un konsultāciju sniegšana par Bibliotēku krājumiem un citiem informācijas resursiem;

3.2.7. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;

3.2.8. Bibliotēku un literatūras popularizēšanas pasākumi.

3.3. Lai izmantotu Bibliotēku pakalpojumus, jāuzrāda Lasītāja karte.

3.4. Datortehnikas un interneta izmantošanas kārtība Bibliotēkās noteikta šo noteikumu pielikumā Nr.1.

3.5. Bibliotēku dokumentus pēc lasītāja vēlēšanās Bibliotēku darbinieki rezervē uz divām dienām. Ja divu dienu laikā lasītājs rezervētos dokumentus nav izmantojis, tos ievieto atpakaļ plauktā.

3.6. Dokumentus, kas nav Bibliotēku krājumā, lasītājs  var pasūtīt, izmantojot Starpbibliotēku abonementu (SBA). Atbilstoši SBA noteikumiem, minētos dokumentus drīkst izmantot tikai Bibliotēkās. Lietošanas termiņus nosaka Bibliotēka- nosūtītāja.

3.7. Kopēšanas, drukāšanas un faksa pakalpojumi Bibliotēkās tiek sniegti par maksu pamatojoties uz Ilūkstes novada domes apstiprinātajiem izcenojumiem (Ilūkstes novada domes lēmums par Bibliotēku maksas pakalpojumiem ir neatņemama šo noteikumu sastāvdaļa).

3.8. Izmantotie dokumenti jānodod ne vēlāk kā piecas minūtes pirms Bibliotēku darba laika beigām.

 

4. Abonements

4.1. Bibliotēkas dokumentus izsniedz lasītājam, kuram  nav parādsaistību attiecībā pret Bibliotēkām.

4.2. Bibliotēku lasītājam  vienlaicīgi izsniedzamo dokumentu skaits ir līdz 10 vienībām (izņemot žurnālus), ņemot vērā dokumentu pieprasījumu.

4.3. Bibliotēku lasītājam  vienlaicīgi izsniedzamo žurnālu skaits ir līdz 10 vienībām, vai viena nosaukuma gada komplekts.

4.4. Dokumentu izsniegšanas termiņi atkarībā no fonda un izdevuma veida:

4.4.1. daiļliteratūra, nozaru literatūra 28 dienas;

4.4.2. žurnāli 5 dienas (neizsniedz jaunākos numurus);

4.4.3. CD-ROM/DVD/ audiokasešu formāta dokumentiem izsniegšanas termiņus nosaka ņemot vērā pieprasījumu.

4.5. Lasītājiem uz mājām neizsniedz uzziņu izdevumus (vārdnīcas, enciklopēdijas u.tml.), laikrakstu, periodisko izdevumu jaunākos numurus.

4.6. No Bibliotēkām drīkst iznest tikai tos dokumentus, kuru saņemšana noformēta pie bibliotekāra.

4.7. Atpakaļ atnestos dokumentus reģistrē bibliotekārs.

4.8. Lasītājam  neizsniedz Bibliotēku dokumentus uz citas personas vārda.

4.9. Bibliotēkas savstarpēji izsniedz grāmatas SBA kārtā.

4.10. Bibliotēkās saņemtie izdevumi lasītājam jānodod līdz noteiktajam termiņam. Izsniegšanas termiņu var pagarināt, ja uz dokumentu nav pieteicies cits lasītājs. 

4.11. Par minēto termiņu neievērošanu Bibliotēkas var piemērot sekojošas sankcijas:

4.11.1. lasītājs  tiek informēts, ka pēc diviem brīdinājumiem Bibliotēkas var lemt par abonementa izmantošanas tiesību atņemšanu uz vienu mēnesi;

4.11.2. ja pēc diviem brīdinājumiem par termiņu neievērošanu lasītājs  turpina neievērot izsniegšanas termiņus, viņš zaudē abonementa izmantošanas tiesības uz vienu mēnesi;

4.11.3. Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas direktors vai struktūrvienību vadītājs rakstveidā paziņo, lasītājam par abonementa izmantošanas tiesību zaudēšanu.

 

5. Bibliotēku lasītāja  tiesības

5.1. Saņemt informāciju un izmantot visus Bibliotēku pakalpojumus, Bibliotēku krājumu un pieejamos informācijas avotus.

5.2. Saņemt konsultācijas un apmācību informācijas meklēšanā elektroniskajā katalogā, datu bāzēs un Bibliotēku krājumā.

5.3. Iesniegt priekšlikumus Bibliotēku krājuma papildināšanai, pakalpojumu attīstībai, kā arī iesniegt atsauksmes par Bibliotēku darbu.

 

6. Bibliotēku lasītāja pienākumi

6.1. Ievērot Bibliotēku izmantošanas noteikumus.

6.2. Ievērot savstarpējās kultūras un uzvedības normas.

6.3. Bibliotēkās neizmantot mobilos tālruņus, ievērot klusumu, netraucēt darbu citiem Bibliotēku apmeklētājiem.

6.4. Bibliotēku telpās nav atļauts lietot pārtikas produktus.

6.5. Pēc dokumentu izmantošanas Bibliotēkās nolikt tos norādītajās vietās uzskaitei.

6.6. Lasītājs ir atbildīgs par saņemtajiem dokumentiem. Lasītāja  pienākums ir pārbaudīt saņemto Bibliotēku dokumentu izmantošanas termiņus un tos ievērot.

6.7. Saudzīgi izturēties pret Bibliotēku krājumu, inventāru un tehniku. Par pamanītajiem bojājumiem nekavējoties paziņot bibliotekāram. Pretējā gadījumā par sabojāto atbild lasītājs, LR likumos, Bibliotēkas nolikumā un Bibliotēkas izmantošanas noteikumos paredzētajā kārtībā, atlīdzinot Bibliotēkām nodarītos zaudējumus.

6.8. Nozaudētos vai sabojātos dokumentus aizvietot ar tādiem pašiem vai citiem dokumentiem, ko Bibliotēkas atzinušas par līdzvērtīgiem, vai arī atlīdzināt to vērtību. Līdz 1995.gadam izdotie dokumenti jāatlīdzina desmitkārtīgi, pēc 1995.gada izdotie dokumenti jāatlīdzina divkāršā apmērā.

6.9. Ja grāmatu vai citu iespieddarbu ir sabojājis nepilngadīgais bibliotēkas lietotājs, tad materiālo atbildību nes viņa vecāki, vai tiem pielīdzinātas personas.

6.10. Bibliotēku lasītāju, kurš atkārtoti neievēro Bibliotēku lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lasītājiem  vai Bibliotēku darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēku telpām. Bibliotēku administrācijai ir tiesības lemt par lasītāja  izslēgšanu no Bibliotēku lasītāju skaita.         

                        

7. Bibliotēku darba laiks

7.1. Bibliotēku darba laiku grafikus apstiprina Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas direktors, saskaņojot  tos ar Ilūkstes novada izglītības un kultūras nodaļu.

 

Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs                                                              S.RāznaSkip to content