Šēderes pagasta bibliotēka

Šēderes pagasta bibliotēka

 Bibl_sedere_1

Skolas ielā 2, Šēderē,  Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā, LV-5474

Mob. tālr.: 27857901

e-pasts: rutaserEtainbox.lv

Bibliotēkas vadītāja: Ruta Šeršņova

 

 

Šēderes pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēka veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem. Iedzīvotāju rīcībā ir vairāk kā 7 000 iespieddarbi, 38 nosaukumu periodiskie izdevumi. Šēderes pagasta bibliotēkas izmantošanas kārtību nosaka bibliotēkas lietošanas noteikumi.

 

Darba laiks:

Pirmdiena Brīvdiena
Otrdiena 830 – 1300 un 1330 – 1800
Trešdiena 830 – 1300 un 1330 – 1800
Ceturtdiena 830 – 1300 un 1330 – 1800
Piektdiena 830 – 1300 un 1330 – 1800
Sestdiena 900 – 1300
Svētdiena Brīvdiena

Katra mēneša trešā trešdiena metodiskā diena.
Katra mēneša pēdējā trešdiena sanitārā diena

Ieskats bibliotēkas vēsturē

Bibliotēka dibināta 1955.gadā. No Pilskalnes pagasta Gorbunovkas ciema bibliotēka ir pārcelta uz Šēderes ciematu Lašu pagastā. Grāmatas sāktas inventerizēt ar 1948.gadu. Bibliotēka atrodas bijušās Lašu pamatskolas ēkā. Pirmā bibliotēkas vadītāja bija Marija Daune, pēc tam vienu gadu – Helēna Beča, tad Filiomēna Sabinska, bet no 1958.gada līdz 1983.gadam Rasma Veličko. No 1983.gada bibliotēkas vadītāja Ruta Šeršņova. Telpu kopējā platība 97 m2

 

Statistika:

  2016.gads 2017.g. 2018.g.
Lasītāju skaits 158 159 159
Apmeklējumi 3189 3026 2884
Izsniegums 6223 6167 5440
Krājuma apjoms 6265 6570 6212

 

Galvenais bibliotēkas darbības mērķis :

nodrošināt pagasta iedzīvotājiem brīvu pieeju informācijai .

 

Apmeklētājiem pieejami 5 datori ar interneta pieslēgumu.

 

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi:

v    Lasītāju reģistrēšana

v    Grāmatu, žurnālu un laikrakstu lasīšana uz vietas

v    Grāmatu, žurnālu un laikrakstu izsniegšana uz mājām (lasītājiem ar deklarētu dzīvesvietu Šēderes pagastā)

v    Bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu saņemšana

v    Izdevumu rezervēšana un nodošanas termiņa pagarināšana personīgi vai pa tālr. 27857901 vaipae-pasturutaser@inbox.lv

v    Novadpētniecības rakstu un fotomateriālu krājuma izmantošana , novadpētniecības datu bāzes    http://alise.livanub.lv izmantošana

v    Lasīšanu un literatūras popularizējoši pasākumi (izstādes, lekcijas, konsultācijas, tematiski pasākumi)

v    Uzziņas un konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumu un informācijas meklēšanas iespējām klātienē vai pieteikties pa tālr. 27857901 vai pa e-pastu rutaser@inbox.lv

v    Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi (SBA)- grāmatu, žurnālu, rakstu, DVD pasūtīšana no citām Latvijas bibliotēkām (pasta pakalpojumus apmaksā lietotājs)

v    Elektroniskais katalogs ALISE: www.livani.biblioteka.lv

v     Apmacības un konsultācijas (pieteikties klātienē vai pa tālr. 27857901 un pa e-pastu rutaser@inbox.lv )

v    Lasītāju apkalpošana mājās (ja slimības vai ierobežotas pārvietošanās dēļ, lasītājs nevar izmantot bibliotēkas pakalpojumus)

v    Var lietot datubāzes: www.letonika.lv; www.lursoft.lv

v    www.filmas.lv: tikai bibliotēkā var skatīties latviešu filmas: mākslas, dokumentālās un multfilmas

v    Laikrakstu lasīšana www.news.lv

v    WiFi pieslēgums

Maksas pakalpojumi:

Lietotāji par datora izdrukām, attēla un teksta kopēšanu , skenēšanu norēķinās pēc Ilūkstes novada domes apstiprinātiem maksas pakalpojumiem (Maksas pakalpojumu veidi un cenas ir apstiprināti ar Ilūkstes novada domes 26.06.2014. lēmumu Nr.375 (Nr.8.,48.&).

 

Krājums:

2019.gada sākumā bibliotēkas fonds sastādīja 6212 vienības:

Izdevumu veidi:

  • Grāmatas 1808 vienības
  • Seriālizdevumi 53620 vienības
  • Kartogrāfiskie dokumenti 3 vienības
  • Nošu izdevumi 9 vienības
  • Pārējie dokumenti 3 vienības

 

  • Bibliotēkā abonētie preses izdevumi  2019.gadam :

Avīzes:

–          Latgales Laiks

–          Ievas Padomu Avīze

 

Žurnāli:

–          Ilustrēta Junioriem

–          Mazajam Floristam

–          Praktiskie Rokdarbi

–          Praktiskais Latvietis

–         Astes

–         Ievas Stāsti

–         Ieva

–         Ievas Māja

–         Народный Доктор

 

Noderīgas saites 

Latvijas Nacionālā bibliotēka www.lnb.lv

Latgales centrālā bibliotēka www.lcb.lv

Ilūkstes novada mājas lapa www.ilukste.lv

Kultūras ministrija www.km.gov.lv

Valsts Kultūrkapitāla fonds www.kkf.lv

v/a Kultūras informācija sistēmas www.kis.gov.lv

IS ALISE www.isalise.lv

Letonika www.letonika.lv

Latvijas Bibliotēku portāls www.biblioteka.lv/

Kultūras karte www.kulturaskarte.lv

3TD www.3td.lv

Latvijas kultūras portāls www.kultura.lv

 

 Katalogi, kartotēkas un datu bāzes

Bibliotēkā lasītāji var izmantot:

Līvānu un Ilūkstes novadu bibliotēku elektronisko katalogu :

http://alise.livanub.lv/Alise/lv/7/home.aspx

Novadpētniecības resursus:

http://alise.livanub.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=mt&op0=%3C%3E&val0=o&bop1=AND&crit1=pbyr&op1=LIKE%25&val1=&linkid1=0&addCriteriaBop=AND&c=4&sortBy=InputDateDesc

Datu bāzes:


Uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes. Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.

Lursoft laikrakstu bibliotēka ir vissapjomīgākais Latvijas laikrakstu publikāciju krājums bibliotēkā, kas ik dienas ir papildināts ar simtiem jaunu publikāciju no laikraksta jaunākiem numuriem.

Bez maksas bibliotēkā var skatīties 70 latviešu filmas: mākslas, dokumentālās un multfilmas.

 

Ekskursija uz Krāslavu ar labākajiem bibliotēkas lietotājiem