Bebrenes pagasta bibliotēka

INCB Bebrenes pagasta bibliotēka

Adrese: „Pagastmāja”, Bebrenes pagasts,  Augšdaugavas novads, LV- 5439

Kontakttālrunis:  28617064

e-pasts: biblioteka@bebrene.lv,     emma.malahovska@inbox.lv

Bibliotēkas vadītāja: Emma Malahovska

 

DARBA LAIKS

 Pirmdiena 8.oo – 12.oo, 13.oo – 17.oo

 Otrdiena 9.oo -12.oo, 13.oo – 18.oo

 Trešdiena 8.oo-12.oo, 13.oo – 17.oo

    Katra mēneša trešā trešdiena – Metodiskā diena (lasītājus neapkalpo)

 Ceturtdiena 8.oo – 12.oo,13.oo – 17.oo

 Piektdiena 8.oo – 12.oo,13.oo – 17.oo

     Katra mēneša pēdējā piektdiena – Spodrības diena (lasītājus neapkalpo)

 Bibliotēka slēgta – sestdiena, svētdiena

 

Bibliotēkas dibināšanas gads

               Arhīvā nav ziņu par bibliotēkas dibināšanu, bet inventārā grāmatā pirmais ieraksts datēts 1950.g. 17. oktobrī

 

Bibliotēkas struktūra:

 •   abonements      

  lasītava

 • bērnu nodaļa

 

     Bebrenes pagasta bibliotēka ir Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas struktūrvienība.

     Pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko  izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu visiem novada iedzīvotājiem.

    Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus bibliotēka sniedz lietotājiem pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

      Bibliotēkas ar saviem pakalpojumiem veicina informācijas pieejamību sabiedrībai.

Bibliotēku likums  paredz, ka pašvaldību finansēto bibliotēku pamatpakalpojumi lietotājiem ir pieejami bez maksas.

 

Pakalpojumi:

 • Datori un internets;
 • e-pasts;
 • skenēšana;
 • abonētas datu bāzes;
 • elektroniskais katalogs;
 • novadpētniecības kartotēka un tematiskās mapes;
 • grāmatu fonds;
 • tematiskas mapes par dažādam tēmām;
 • uzziņas un konsultācijas;
 • literatūras  un izglītojošas izstādes;
 • pasākumi;

   Lietotāji par datora izdrukām, kā arī kopēšanu norēķinās pēc Ilūkstes novada domes apstiprinātiem maksas pakalpojumiem.

Vecākiem ar maziem bērniem bibliotēkā ir izveidots bērnu stūrītis, kurā mazuļi var rotaļāties, kamēr vecāki izmanto bibliotēkas pakalpojumus.

 

Statistika

Bebrenes pagasta bibliotēkas darba radītāji par 2020. gadu

Lasītāju skaits   Apmeklējums Izsniegums
287 2406 4661

Krājums

Bibliotēkas krājums uz 01.01. 2021.

 • Fizisko vienību kopskaits 7260
 • Grāmatas 6208
 • Seriālizdevumi 1011
 • Audiovizuālie dokumenti 17
 • Kartogrāfiskie dokumenti 5
 • Nošu izdevumi 18
 • Pārējie dokumenti 1

 

 

2021. gadā abonētie preses izdevumi:

                            Avīzes

 • Latvijas Avīze
 • Latgales Laiks

 

                            Žurnāli

 • Dārza Pasaule
 • Dari Pats
 • Ilustrētā Junioriem
 • Ilustrētā Pasaules Vēsture
 • Ilustrētā Zinātne
 • Ko Ārsti Tev Nestāsta
 • Leģendas
 • Praktiskais Latvietis
 • Saimniece un specizdevumi
 • 100 Labi Padomi
 • Zintnieks

 

Kopkatalogs

INCB Bebrenes pagasta bibliotēkas lasītāji var izmantot elektronisko kopkatalogu: :

Elektroniskajā kopkatalogā pieejama informācija par Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas un tās struktūrvienību krājumos esošajiem iespieddarbiem un citiem informācijas nesējiem.

Līvānu un Ilūkstes novadu bibliotēku kopkatalogā var meklēt grāmatu un citu iespieddarbu aprakstus, kas atrodas Ilūkstes novada Centrālās bibliotēkas un pārējo Ilūkstes novada bibliotēku krājumos.  http://alise.livanub.lv/Alise/lv/home.aspx

Novadpētniecības resursi:

http://alise.livanub.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=mt&op0=%3C%3E&val0=o&bop1=AND&crit1=pbyr&op1=LIKE%25&val1=&linkid1=0&addCriteriaBop=AND&c=4&sortBy=InputDateDesc

 Bebrenes pagasta bibliotēkā no 2014.gada sākta grāmatu elektroniskā pasūtīšana, rezervēšana un pagarināšana internetā.

Bebrenes pagasta bibliotēkas abonētās  datubāzes:

 

     Uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes. Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.

     Lursoft laikrakstu bibliotēka ir vissapjomīgākais Latvijas laikrakstu publikāciju krājums bibliotēkā, kas ik dienas ir papildināts ar simtiem jaunu publikāciju no laikraksta jaunākiem numuriem.

Jaunums!

     No 2009.g. ikviens apmeklētājs tikai bibliotēkā var  bez maksas noskatīties labākās latviešu filmas portālā www.filmas.lv

  

Noderīgas saites

Latvijas Nacionālā bibliotēka www.lnb.lv

Latgales centrālā bibliotēka www.lcb.lv

Ilūkstes novada mājas lapa  www.ilukste.lv

Kultūras ministrija www.km.gov.lv

Valsts Kultūrkapitāla fonds www.kkf.lv

v/a Kultūras informācija sistēmas www.kis.gov.lv

IS ALISE www.isalise.lv

Letonika www.letonika.lv

Latvijas Bibliotēku portāls  www.biblioteka.lv/

Kultūras karte www.kulturaskarte.lv

3TD www.3td.lv

Latvijas kultūras portāls www.kultura.lv

Novadpētniecības  materiālu krājums:

v  grāmatas par novadu

v  novada preses izdevumi

v  novadnieku publicētie un nepublicētie darbi

v  rokraksti

v  foto albūmi

v  materiāli par novadu no preses izdevumiem un arhīviem

v  mutvārdu vēstures liecības

v  audiovizuālie materiāli

v  fotodokumenti

v  Bebrenes pagasta vēsture no akmens laika līdz mūsdienām

Novadnieki:

Velta Aizupe (1938) – dzejniece
Māris Dinģelis (1970)    – žurnālists, žurnāla  Ir izpildredaktors
Alberts Varslavāns (1929-2010) – LZ akadēmijas korespondētājloceklis. valsts emeritētais zinātnieks, profesors, habilitētais vēstures zinātņu doktors