Datoru izmantošana

Pielikums Nr.1

30.04.2009. Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas

                                                                        un tās struktūrvienību izmantošanas noteikumiem Nr.2/2009

     

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās izmantošanas kārtība
Ilūkstes novada centrālajā  bibliotēkā un tās struktūrvienībās

 

1. Lai izmantotu datortehniku Bibliotēkās, apmeklētājam jābūt reģistrētam Bibliotēkas lasītājam  un Bibliotēkas darbiniekam jāuzrāda Bibliotēkas lietotāja karte.

2. Bibliotēkas apmeklētājus datoru izmantošanai reģistrē, nosakot darba ilgumu ar interneta pārlūkprogrammām līdz 1 un dokumentu rakstīšanai līdz 2 stundām. Gadījumā, ja lietotājs vēlas darbu turpināt, un ir brīvas darba stacijas, pēc bibliotekāra atļaujas viņš var turpināt darbu.

3. Paaugstināta pieprasījuma gadījumos bibliotekārs var ierobežot datora lietošanas laiku līdz 30.min.

4. Bibliotēka nenodrošina datu glabāšanu. Lietotājs ir atbildīgs par datiem, ko saglabājis uz kāda no publiski pieejamajiem datoriem.

5. Tehnisku bojājumu gadījumā, kā arī lai veiktu datora programmatūras uzlabojumus, bibliotēkas darbiniekam ir tiesības pārtraukt lietotāja darbu jebkurā brīdī.

6. Datorlietotājiem ir tiesības:

    6.1. rezervēt laiku datora izmantošanai;

    6.2.  izmantot datorresursus;

    6.3. izdrukāt dokumentus saskaņā ar Ilūkstes novada domes noteikto cenrādi;

6.4. vienlaicīgi pie datora strādāt vienam lietotājam(cienot citu lietotāju konfidencialitāti), izņemot atsevišķus gadījumus ar bibliotēkas darbinieka atļauju, bet ne vairāk kā divi lietotāji.

7. Datorlietotāju pienākumi:

7.1.  ievērot LR un starptautiskās likumdošanas normas un Internet tīkla etiķeti;

7.2.  rūpēties par savu datu drošību;

7.3.  ziņot par datora kļūmēm bibliotekāram;

7.4.  ievērot kārtību datortelpās – nav atļauts lietot pārtikas produktus un dzērienus, trokšņot, lietot mobilos telefonus un uzturēties virsdrēbēs;

7.5. darbu beidzot, lietotājam jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un jāpaziņo bibliotekāram par darba beigšanu;

7.6 datorlietotājs ir atbildīgs par materiālo zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies viņa rīcības rezultātā.

8. Datorlietotājiem aizliegts:

8.1. apmeklēt vardarbīga un neētiska satura Interneta vietnes;

8.2. fiziski bojāt pieejamo datortehniku un telpu aprīkojumu;

8.3. atvērt sistēmbloku vai atvienot datorkomponentus (klaviatūru, peli, monitoru, sistēmbloku);

8.4. mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt papildus programmatūru neatkarīgi no tās pieejamības licences.

9. Par datorresursu lietošanas noteikumu neievērošanu Bibliotēkas administrācijai ir tiesības ierobežot lietotāja piekļūšanu datoriem un lemt par citām sankcijām.

 

Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs                                                S.RāznaSkip to content