Nolikums bib

                                                                                                                      APSTIPRINĀTS         

                                                                                                                     ar Ilūkstes novada domes

28.11.2008. lēmumu Nr.527

                                                                                                                     (prot. Nr.19., 16.&)

Ilūkstes novada Centrālās bibliotēkas nolikums

(reģ. Nr.7/2008)

 Ar grozījumiem, kas izdarīti  ar Ilūkstes novada    domes  27.08.2009. lēmumu Nr.410 un 23.02.2012. lēmumu Nr. 91.

 

I. Vispārīgie noteikumi

1. Ilūkstes novada Centrālā bibliotēka (turpmāk – Centrālā bibliotēka) ir Ilūkstes novada pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, katoloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu un Centrālās bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu.

2. Lēmumu par Centrālās bibliotēkas izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Ilūkstes novada pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.

3. Centrālā bibliotēka veic Ilūkstes novada Centrālās bibliotēkas funkcijas un darbojas kā administrējošais, koordinējošais un metodiskais centrs Centrālās bibliotēkas struktūrvienībām – Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā esošajām bibliotēkām.

4. Savā darbībā Centrālā bibliotēka ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Bibliotēku likumu, likumu „Par pašvaldībām”, citus normatīvos aktus, Ilūkstes novada domes pieņemtos saistošos noteikumus, lēmumus un rīkojumus, Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumus un šo nolikumu.

5. Centrālā bibliotēka savas funkcijas veic sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī citām juridiskajām un fiziskajām personām.

6. Centrālās bibliotēkas darbību finansē no Ilūkstes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Centrālās bibliotēkas naudas līdzekļi atrodas Ilūkstes novada bankas kontā un budžeta līdzekļu izlietojumu kontrolē Ilūkstes novada finanšu nodaļa. Nākošā gada budžeta tāmju projektu sastādīšanā piedalās visu Centrālās bibliotēkas struktūrvienību vadītāji, saskaņojot ar Centrālās bibliotēkas direktoru.

7. Centrālā bibliotēka simboliku un zīmogu lieto saskaņā ar Ilūkstes novada domes saistošajiem noteikumiem.

8. Centrālās bibliotēkas nolikumu un izmaiņas tajā apstiprina Ilūkstes novada dome.

9. Centrālās bibliotēkas juridiskā adrese ir: Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV – 5447.

II. Centrālās bibliotēkas uzdevumi

10.  Attīstīt Centrālo bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.

11. Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus Centrālās bibliotēkas lietotājiem un ar struktūrvienību tīkla palīdzību nodrošināt Centrālās bibliotēkas pakalpojumu pieejamību visā novada teritorijā.

12.  Veikt Centrālai bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu.

13.  Koordinēt un metodiski vadīt struktūrvienību darbu.

14.  Veidot Centrālās bibliotēkas katalogus, kartotēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu.

15.  Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību.

16. Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību Centrālajā bibliotēkā, nodrošināt Centrālās bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt iespēju bez maksas izmantot datorus.

17. Veikt Centrālās bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu prasībām.

18.  Saskaņā ar likumu “Par valsts statistiku” sniegt ikgadējo statistisko pārskatu par savu darbību.

19.  Sadarboties ar reģiona galveno bibliotēku, citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku abonementa sistēmā.

20.  Koordinēt Centrālās bibliotēkas struktūrvienību krājumu komplektēšanu.

21.  Koordinēt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un bibliotēku informācijas sistēmas darbību struktūrvienībās, veidot Ilūkstes novada elektroniskās datubāzes un kopkatalogus, sadarboties ar reģiona galveno bibliotēku reģiona bibliotēku kopkataloga veidošanā.

22.   Sniegt konsultatīvo un metodisko palīdzību Centrālās bibliotēkas struktūrvienībām, vākt, apkopot un analizēt informāciju par struktūrvienību darbu, popularizēt to darba pieredzi.

23.  Organizēt Centrālās bibliotēkas struktūrvienību darbinieku tālākizglītības un apmācības pasākumus.

24.  Veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

 

III. Centrālās bibliotēkas tiesības

25.  Patstāvīgi veikt darbību, saskaņā ar šajā nolikumā fiksētiem uzdevumiem, noteikt šīs darbības virzienus un Centrālās bibliotēkas lietošanas kārtību.

26.  Saskaņā ar nolikumu veidot Centrālās bibliotēkas struktūru.

27.  Saņemt no Ilūkstes novada domes nepieciešamo finansiālo, materiālo un tehnisko nodrošinājumu Centrālās bibliotēkas uzdevumu izpildei.

28.  Izmantot maksas pakalpojumu, ziedojumu vai dāvinājumu, kā arī saimnieciskās darbības rezultātā iegūtos līdzekļus Centrālās bibliotēkas darbības attīstīšanai – Centrālās bibliotēkas un struktūrvienību darbinieku tālākizglītībai, zinātniskās pētniecības darba nodrošināšanai, Centrālās bibliotēkas un struktūrvienību krājuma papildināšanai, darbinieku materiālajai stimulēšanai un darba procesu uzlabošanai.

29.  Normatīvajos aktos noteiktā kartībā norakstīt no Centrālās bibliotēkas krājumiem iespieddarbus un citus dokumentus.

30.  Reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot normatīvo aktu prasības.

31.  Patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienoties asociācijās, apvienībās, biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās, piedalīties to darbībā.

32.  Iesniegt priekšlikumus Ilūkstes novada domei par Centrālās bibliotēkas un tās struktūrvienību darbību.

33.  Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

 

IV. Organizatoriskā struktūra

34.  Centrālās bibliotēkas struktūru un amatu vienības apstiprina Ilūkstes novada dome, ievērojot Bibliotēkas likuma un citu normatīvo aktu prasības.

35.  Centrālās bibliotēkas struktūra tiek noteikta, lai nodrošinātu vienotu bibliotēku informācijas tīklu novada administratīvās teritorijas robežās un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem novada teritoriālās vienībās, pamatojoties uz bibliotēku vienoto fondu, bibliogrāfisko aparātu un vienotu iespieddarbu un citu dokumentu apstrādi.

36.  Centrālās bibliotēkas struktūrvienības ir Ilūkstes novada teritorijā esošās bibliotēkas – (skatīt pielikumu Nr.1):

36.1.  Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka (juridiskā adrese: Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV–5447),

36.2.  Bebrenes pagasta bibliotēka (juridiskā adrese: „Pagasta māja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV–5439),

36.3.  Pilskalnes pagasta bibliotēka (juridiskā adrese: Parka iela 3, Pilskalne, Ilūkstes novads, LV–5447),

36.4.  Šēderes pagasta bibliotēka (juridiskā adrese: Skolas iela 2, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447),

36.5.  Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka (juridiskā adrese: Pašuliene, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447).

36.6.Dvietes pagasta bibliotēka (adrese: Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447); (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar domes 27.08.2009. lēmumu Nr.410)

36.7. Eglaines pagasta bibliotēka (adrese: Stendera iela 7, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447); (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar domes 27.08.2009. lēmumu Nr.410)

36.8. Subates pilsētas bibliotēka(adrese: Subate, Ilūkstes novads, LV-5447)”. (Ar grozījumiem,kas izdarīti ar domes 27.08.2009. lēmumu Nr.410)

37.  Struktūrvienību darbu vada vadītāji, kurus pieņem darbā un atbrīvo no darba Centrālās bibliotēkas vadītājs.

38.  Struktūrvienību darbību nosaka Centrālās bibliotēkas direktora apstiprināts nolikums.

39.  Centrālās bibliotēkas uzdevumu un funkciju izpildi nodrošina strukturizētā darba sadalē (skatīt pielikumu Nr.2).

V.Centrālās bibliotēkas direktora tiesības un pienākumi

40.  Centrālo bibliotēku vada direktors, kuru ieceļ Dome uz 5 /pieciem/ gadiem. Direktora pilnvaru    termiņš sākas pēc viņa iecelšanas amatā, ja Dome nav noteikusi citu termiņu. Direktors pēc pilnvaru laika beigām var tikt iecelts atkārtoti. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar domes 23.02.2012. lēmumu Nr.91)

41.  Atbild par Centrālās bibliotēkas funkciju un uzdevumu veikšanu, apstiprina struktūrvienību nolikumus, koordinē un pārrauga struktūrvienību darbu.

42.  Atbild par Centrālās bibliotēkas darbības tiesiskumu.

43.  Iesniedz Ilūkstes novada domei priekšlikumus par Centrālās bibliotēkas struktūrvienību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu.

44.  Veido, reorganizē vai likvidē Centrālās bibliotēkas nodaļas, nosaka to darbības mērķus un galvenos pienākumus.

45.  Ir atbildīgs par Centrālās bibliotēkas reģistrāciju un akreditāciju Bibliotēku likuma noteiktajā kārtībā.

46.  Izstrādā Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumus un iesniedz tos apstiprināšanai Ilūkstes novada domē.

47.  Izstrādā Bibliotēkas darba kārtības noteikumus un iesniedz tos apstiprināšanai Ilūkstes novada domes izpilddirektoram.

48.  Nodrošina darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

49.  Savas kompetences ietvaros slēdz līgumus ar fiziskām un juridiskām personām, ņemot vērā esošo finanšu līdzekļu apjomu.

50.  Izdod rīkojumus un dod norādījumus Centrālās bibliotēkas un struktūrvienību darbiniekiem.

51.  Izsniedz pilnvaras savas kompetences ietvaros

52.  Rīkojas ar Centrālai bibliotēkai nodalīto mantu un naudas līdzekļiem atbilstoši apstiprinātajai tāmei un asignējumam, nodrošina finanšu disciplīnas ievērošanu un materiālo līdzekļu saglabāšanu.

53.  Nodrošina Centrālās bibliotēkas un struktūrvienību personāla vadību: pieņem un atbrīvo no darba Centrālās bibliotēkas un struktūrvienību darbiniekus, apstiprina Centrālās bibliotēkas un struktūrvienību darbinieku amatu aprakstus un nosaka to pienākumus un darba apjomu.

54.  Nodrošina personāla dokumentācijas, lietvedības un pārējās dokumentācijas pareizu iekārtošanu, izpildi un glabāšanu atbilstoši  tiesību aktos noteiktajai kārtībai.

 

VI. Centrālās bibliotēkas materiālais un tehniskais pamats un finanšu līdzekļi

55.  Centrālās bibliotēkas materiālo un tehnisko pamatu veido Centrālās bibliotēkas ēkas, telpas, iekārtas, drošības sistēmas un cita manta. Bibliotēkas materiālo un tehnisko pamatu veido un nodrošina pašvaldība, ievērojot normatīvos aktus. Centrālā bibliotēka savu materiālo un tehnisko pamatu attīsta, izmantojot pašvaldības piešķirtos līdzekļus un savus ieņēmumus.

56.  Centrālās bibliotēkas un struktūrvienību maksas pakalpojumu saraksts un maksas pakalpojumu izcenojumi ir norādāmi bibliotēku lietošanas noteikumos, kuru izstrādi, ievērojot Bibliotēku likumu un citus normatīvos aktus, organizē Centrālās bibliotēkas direktors, un kurus apstiprina Ilūkstes novada dome.

57.  Centrālās bibliotēkas un tās struktūrvienību finanšu līdzekļus veido:

57.1.  pašvaldības budžeta līdzekļi;

57.2.  valsts budžeta mērķdotācijas īpašu ar bibliotēkas darbību, attīstību un zinātnisko pētniecību saistītu projektu un programmu īstenošanai;

57.3.  pašu ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi no bibliotēkas sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

57.4.  ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi.

58.  Domes apstiprināto un saskaņoto Centrālās bibliotēkas un struktūrvienību budžeta tāmi un budžeta līdzekļu izlietojumu kontrolē Domes finanšu nodaļa.

59.  Centrālās bibliotēkas direktors ir atbildīgs par budžeta līdzekļu izlietojumu struktūrvienībās.

 

VII. Centrālās bibliotēkas reorganizācija un likvidācija

60.  Ievērojot Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu, Centrālo bibliotēku reorganizē un likvidē Ilūkstes novada dome.

61.  Ja Centrālā bibliotēka tiek reorganizēta vai likvidēta, Centrālās bibliotēkas vadītājs ir atbildīgs par arhīva saglabāšanu un tā nodošanu tiesību un saistību pārņēmējam vai Valsts arhīvā, atbilstoši likumam „Par arhīviem”.

 

VIII. Centrālās bibliotēkas darbības tiesiskuma nodrošināšana

62.  Centrālās bibliotēkas darbības tiesiskumu nodrošina vadītājs. Centrālās bibliotēkas direktors ir atbildīgs par iestādes iekšējās kontroles un pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību.

63.  Centrālās bibliotēkas direktora administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Ilūkstes novada domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

 

Domes priekšsēdētājs                                                                       S.Rāzna

 

 1. pielikums

INCB_shema

2. pielikums

INCB_shema_2Skip to content