Eglaines pagasta bibliotēka

Eglaines pagasta biblotēka

Biblioteka_eglaine_1

   Adrese: Stendera iela 7, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV 5444

   Kontakttālrunis: 26529290

   E-pasts: egl_bibl@inbox.lv

   Bibliotēkas vadītāja: Ona Hohlova

   Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar pagasta pārvaldi, kultūras namu un  pastu.  

Bibliotēka 2003.gada 9.oktobrī reģistrēta bibliotēku reģistrā (BLB0077)

Bibliotēkas darbība:

Bibliotēkas misija – kļūt par klientorientētu bibliotēku, kas nodrošina operatīvus un kvalitatīvus informācijas pakalpojumus, saturīgu brīvā laika pavadīšanu un pagasta vēstures mantojuma saglabāšanu.

      

Bibliotēka lasītājus apkalpo:

Pirmdien 8.00 – 12.00       13.30 – 16.30
Otrdien 8.00 – 12.00      13.30 – 17.30
Trešdien

8.00 – 12.00         13.30 – 16.30

Katra mēneša trešā trešdiena – Metodiskā diena

Ceturtdien

8.00 – 12.00      13.30 – 16.30

Baltmuižas grāmatu izsniegšanas punkta darba laiks:

Katrā mēneša 1. un 3. ceturtdienā

no 14.30 – 16.30

Piektdien

8.00 – 12.00      13.30 – 15.30

Katra mēneša pēdējā piektdiena –

Spodrības diena

Sestdien brīvdiena
Svētdien brīvdiena

 

             Eglaines pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras pakalpojumus ir tiesības izmantot jebkuram bibliotēkas apmeklētājam. Bibliotēku finansē Ilūkstes novada pašvaldība. Pirmais ieraksts par bibliotēku inventāra grāmatā – 1945. gada 8. janvārī (Lašu pagasts, Ilūkstes apriņķis, Eglaines ciema padome).

         1960. – 1993.gados par bibliotēkas vadītāju strādāja Anna Turajeva. No 1993. gada bibliotēkā sāk strādāt Ona Hohlova. Bibliotēkai izveidojušās savas tradīcijas, skolēniem tiek rīkoti dažādi pasākumi („Bērnu žūrija”, „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”, „Dzejas dienas”, ekskursijas un t.l.), kuru laikā apmeklētājiem izklaides veidā ir iespējams iegūt informāciju dažādos jautājumos.

 

 Bib_2

Bib_3

Bib_4

 

 

 Bibliotēku nedēļas ietvaros „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”:

 Bib_5

Bib_6

Bib_7

Bib_8

Statistika

Eglaines pagasta bibliotēkas darba rādītāji:

 

 

2013

2014

2015

2016

Lietotāju skaits

225

255

242

264

Grāmatu fonds

5647

5781

4800

4492

Apmeklējumu skaits

2578

3620

3501

3490

Izsniegums

8941

11485

9762

9714

Projektizstrāde

1

1

1

1

 

 

Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir bez maksas:

v    Reģistrēšanās, lasītāja kartes izsniegšana

v    Elektroniskā lasītāju apkalpošana

v    Piecas datorizētas vietas ar interneta pieslēgumu

v    Brīvpieejas krājums

v    Grāmatu, žurnālu un laikrakstu lasīšana uz vietas

v    Grāmatu, žurnālu un laikrakstu izsniegšana uz mājām (lasītājiem ar deklarētu dzīvesvietu)

  • latviešu un cittautu daiļliteratūra
  • zinātņu nozaru literatūra
  • periodiskie izdevumi (3 laikraksti un 13 žurnāli)

v    Informācijas meklējumsistēmas (katalogu, utm.) un elektronisko datu bāzu (lokālo, interneta) izmantošana, adresālo, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu saņemšana

v    Izdevumu rezervēšana un nodošanas termiņa pagarināšana (grāmatu un citu materiālu rezervēšana un nodošanas termiņa pagarināšana pieteikties pa tālr. 26529290 vai pa e-pastu egl_bibl@inbox.lv)

v    Novadpētniecības rakstu un fotomateriālu krājums

v    Bibliotēku lasīšanu un literatūras popularizējoši pasākumi (izstādes, lekcijas, konsultācijas, tematiski pasākumi)

v    Uzziņas un konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumu un informācijas meklēšanas iespējām (pieteikties pa tālr. 26529290 vai pa e-pastu egl_bibl@inbox.lv)

v    Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi (SBA)- grāmatu, žurnālu, rakstu, DVD pasūtīšana no citām bibliotēkām (pasta pakalpojumus apmaksā lietotājs)

v    Elektroniskais katalogs ALISE. Jaunākās grāmatas Jūs atradīsiet elektroniskajā katalogā: www.livani.biblioteka.lv

v     Apmacības un konsultācijas (apmācības informācijas meklēšanā datubāzēs un citos interneta resursos pieteikties klātienē vai pa tālr. 26529290 un pa e-pastu egl_bibl@inbox.lv)

v    Lasītāju apkalpošana mājās (apkalpošana mājās, ja slimības vai ierobežotas pārvietošanās dēļ, lasītājs nevar izmantot bibliotēkas pakalpojumus)

v    Bezmaksas interneta pieeja. Informācijas, tulkošanas un meklēšanas sistēma: www.letonika.lv; www.lursoft.lv  

v    www.filmas.lv: tikai bibliotēkā var skatīties latviešu filmas: mākslas, dokumentālās un multfilmas

v    Laikrakstu lasīšana internetā: www.news.lv

v    WiFi pieslēgums

 

Maksas pakalpojumi:

Lietotāji par datora izdrukām, attēla un teksta kopēšanu , skenēšanu norēķinās pēc Ilūkstes novada domes apstiprinātiemmaksas pakalpojumiem(Maksas pakalpojumu veidi un cenas ir apstiprināti ar Ilūkstes novada domes 26.06.2014. lēmumu Nr.375 (Nr.8.,48.&).

 

Bibliotēkā abonētā periodika 2017.gadam

 

Laikraksti:

Latgales Laiks

Latvijas Avīze

Латвийские Вести

Лечебные письма

Žurnāli:

Praktiskais Latvietis

Lauku Avīzes Tematiskā Avīze

Mājas Viesis

Dārza Pasaule

Ievas Stāsti

Čaklas rokas

Лилит

Astes

100 Labi padomi

36.6 C Veselīgāk. Saskanīgāk. Gudrāk.

Ilustrētā junioriem

Mazajam Floristam

 

 Jauno GRĀMATU APSKATS oktobris – novembris 2017