Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

       Daudzbērnu ģimene – ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1. panta 16. punkts).

        Šobrīd  pieejamie  pašvaldības  nodrošinātie  atbalsta  pasākumi  ģimenēm, kuras audzina trīs un vairāk bērnus:

  • atvieglojums 70% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļu summas daudzbērnu ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam (24.11.2011. Ilūkstes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9/2011 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem Ilūkstes novadā” 5. punkta 5.3. apakšpunkts);
  • vecāku līdzfinansējuma maksa mēnesī tiek samazināta par 50% izglītojamiem no ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni (25.09.2014. Ilūkstes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6/2014 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtību izglītības ieguvei Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā” 7. punkts);
  • atvieglojums Ilūkstes novada daudzbērnu ģimenēm PII „Zvaniņš” vecāku maksai 20% apmērā par vienu bērnu (22.12.2014. Ilūkstes novada domes lēmumu Nr. 563 „Par atvieglojumiem pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vecāku maksai Ilūkstes novada daudzbērnu ģimenēm”).

       Lai saņemtu minētos atvieglojumus, vecākiem jāiesniedz iesniegums pašvaldībā atvieglojuma nekustamā īpašuma nodoklim saņemšanai, iesniegums izglītības iestādēs – augstāk minētā samazinātā vecāku līdzfinansējuma un vecāku maksas saņemšanai.

        Valsts nodrošinātos atbalsta pasākumus daudzbērnu ģimenēm skatīt saitē http://www.lm.gov.lv/text/1856Skip to content