Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

ESF_ES_VRAA_ieguld

***Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir pašvaldības hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts pašvaldības attīstības redzējums jeb vīzija, stratēģiskais mērķis, prioritāte, teritorijas specializācija un telpiskā struktūra, vērtējot teritorijas attīstību ilgtermiņā.

   Ilūkstes  novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Ilūkstes novada domes 2013. gada 17. jūnija lēmumu Nr. 304 „Par Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu” ir apstiprināta Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030. gadam.

   Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (turpmāk – Stratēģija) ir vietēja līmeņa,  ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

   Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/005 „Ilūkstes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam izstrāde” ietvaros.

***Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030. gadam zaudēja spēku līdz ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra lēmuma Nr.171 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadarn apstiprināšanu” pieņemšanu.

Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030. gadam:

 

 Skip to content