Attīstības programma 2020-2026. gadam

Zaudējis spēku

Ilūkstes novada Attīstības programma 2020.–2026. gadam (turpmāk arī – Ilūkstes novada AP 2020-2026) ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas novada attīstības prioritātes nākamajiem septiņiem gadiem, izvirzīti rīcības virzieni un tam pakārtotie uzdevumi, kurus pašvaldība sadarbībā ar iesaistītajām pusēm ir apņēmusies īstenot novada un tā iedzīvotāju labā. Plānošanas dokuments kalpos par pamatu vietējiem iedzīvotājiem teritorijas un iesaistīto pušu interešu aizstāvībai un ieceru realizācijai turpmākajos gados.

Ilūkstes novada dome informē, ka saskaņā ar Ilūkstes novada domes 2019. gada 31. janvāra lēmumu Nr. 10 „Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.- 2026.gadam izstrādes uzsākšanu” un 2020.gada 31.marta lēmumu Nr.75 “Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai” tiek turpināta Ilūkstes novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrāde.

Izstrādātājs: SIA “Reģionālie projekti” sadarbībā ar Ilūkstes novada pašvaldībuSkip to content