Teritorijas plānojums 2019. – 2030. gadam

Institūciju atzinumu apkopojums

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Vides pārskats

Paskaidrojuma raksts

Tematisko Grafisko  Attēlu Saraksts

 

FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS

TEMATISKIE GRAFISKIE ATTĒLI

 1. attēls Apdzīvojamā struktūrā
 2. attēls Viensētu izvietojums
 3. attēls Aizsargājamas dabas teritorijas un objekti
 4. attēls Applūstošas teritorijas
 5. attēls Nekustamo īpašumu piederība
 6. attēls Kultūras pieminekļi un pašvaldības nozīmes dabas un kultūrvēsturiskie objekti
 7. attēls Lauksaimniecībā izmantojamo zemju vērtība
 8. attēls Meliorētas lauksaimniecības zemes
 9. attēls Transporta infrastruktūra
 10. attēls Ilūkstes novada teritorijas izmantošana
 11. attēls Pilsētu un ciemu teritoriju robežas
 12. attēls Ilūkstes pilsētas robeža
 13. attēls Subates pilsētas robežas
 14. attēls Bebrenes pagasta Bebrenes ciema robežas
 15. attēls Bebrenes pagasta Ilzes ciema robežas
 16. attēls Dvietes pagasta Dvietes ciema robežas
 17. attēls Eglaines pagasta Eglaines ciema robežas
 18. attēls Eglaines pagasta Baltmuižas ciema robežas
 19. attēls Eglaines pagasta Vitkušķu ciema robežas
 20. attēls Pilskalnes pagasta Pilskalnes ciema robežas
 21. attēls Pilskalnes pagasta Doļnajas ciema robežas
 22. attēls Šederes pagasta Šederes ciema robežas
 23. attēls Šederes pagasta Pašulienes ciema robežas
 24. attēls Šederes pagasta Raudas ciema robežas
 25. attēls Teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN)
 26. attēls Valsts un vietējie ģeodēziskā tikla punkti
 27. attēls Elektroapgāde