Saistošie noteikumi

Spēkā esošie saistošie noteikumi

Pieņem-šanas datums Reģistra

numurs

Precizē-šanas datums Publicēšanas datums avīzē „INV” Spēkā stāšanās datums Saistošo noteikumu nosaukums Piezīmes

Atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar COVID-19 izplatību

27.04.2020.
4/2020
30.04.2020.

Publicēts

“Latvijas vēstnesī”

28.04.2020. Par Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību Aktuālā redakcija
28.01.2021.
1/2021
03.02.2021.

Publicēts

“Latvijas vēstnesī”

04.02.2021. Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2020. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4/2020 “Par Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”
29.03.2021
8/2021
01.04.2021.

Publicēts

“Latvijas vēstnesī”

02.04.2021. Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2020. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4/2020 “Par Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”

Saistošo noteikumu publicēšanas vieta

Zaudējis spēku ar Augšdaugavas novada pašvaldības 01.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2  (Spēkā ar 14.07.2021)

25.08.2016.  2/2016 05.09.2016.

Publicēts

“Latvijas vēstnesī”

 06.09.2016. Ilūkstes novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vieta

Pašvaldības nolikums

Zaudējis spēku ar Augšdaugavas novada pašvaldības 15.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 “Augšdaugavas novada pašvaldības nolikums” (Spēkā ar 16.07.2021)

08.02.2018. 4/2018 13.02.2018. 08.02.2018. Ilūkstes novada pašvaldības nolikums

Aktuālā redakcija
31.05.2018. 6/2018 01.06.2018. Grozijumi 05.02.2018 saistošajos noteikumos Nr. 4/2018  
27.09.2018 8/2018 01.10.2018 Grozijumi 05.02.2018 saistošajos noteikumos Nr. 4/2018  
28.03.2019 2/2019 01.04.2019 Grozijumi 05.02.2018 saistošajos noteikumos Nr. 4/2018  
31.03.2020. 3/2020 31.03.2020 Grozijumi 05.02.2018 saistošajos noteikumos Nr. 4/2018  
30.11.2020. 8/2020 31.12.2020. 01.01.2021. Grozijumi 05.02.2018 saistošajos noteikumos Nr. 4/2018  
25.02.2021. 7/2021 26.02.2021. Grozijumi 05.02.2018 saistošajos noteikumos Nr. 4/2018  
27.05.2021. 9/2021 04.06.2021. Grozijumi 05.02.2018 saistošajos noteikumos Nr. 4/2018  

Pašvaldības simbolika

27.08.2009. 18/2009 25.09.2009. Par Ilūkstes novada pašvaldības simboliku

Sociālie pabalsti

31.01.2013. 2/2013 27.03.2013. 30.04.2013. 01.05.2013. Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā Aktuālā redakcija
29.09.2013. 8/2013 01.01.2014. Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 2/2013
30.10.2014. 7/2014 22.12.2014. 01.01.2015. Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 2/2013
30.07.2015. 4/2015 18.09.2015 19.09.2015 Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 2/2013
28.02.2018. 5/2018 14.03.2018 15.03.2018 Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 2/2013
29.10.2018. 10/2018 06.12.2018. 07.12.2018. Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 2/2013
23.01.2020. 1/2020 25.03.2020. 26.03.2020. Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 2/2013
Sociālās palīdzības pabalsti
31.01.2013. 3/2013 27.03.2013. 30.04.2013. 01.05.2013. Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā Aktuālā redakcija
31.10.2013. 15/2013  20.01.2014.  01.01.2014 Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 3/2013
30.07.2015 3/2015 18.09.2015 19.09.2015 Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 3/2013
28.09.2017 1/2017 30.11.2017 07.12.2017 01.01.2018 Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 3/2013
31.01.2018. 1/2018 28.02.2018. 14.03.2018. 15.03.2018. Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 3/2013
Sociālie pakalpojumi
 31.01.2018.  2/2018  29.03.2018.  11.04.2018.  12.04.2018. Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā Aktuālā redakcija
29.10.2018. 11/2018 06.12.2018. 07.12.2018. Grozījums 31.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.2/2018
25.05.2020. 5/2020 30.06.2020. 01.07.2020. Grozījums 31.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.2/2018
Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss
28.01.2021. 2/2021 28.02.2021 01.03.2021. Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ilūkstes novada pašvaldībā  
Atbalsts dzīvokļa jautājuma risināšanā
31.01.2013. 4/2013 27.03.2013. 30.04.2013. 01.05.2013. Par dzīvokļa pabalstu Ilūkstes novada pašvaldībā Aktuālā redakcija
26.09.2013. 10/2013  20.12.2013. 01.01.2014. Grozījumi 31.01.1013. saistošajos noteikumos Nr. 4/2013
30.10.2014. 8/2014 22.12.2014. 01.01.2015 Grozījumi 31.01.1013. saistošajos noteikumos Nr. 4/2013
28.01.2010. 2/2010 27.05.2010. 28.05.2010. Kārtība, kādā pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
30.04.2009. 8/2009 29.05.2009. Kārtība, kādā tiek izīrētas pašvaldības pagaidu dzīvojamās telpas
30.07.2015. 5/2015 24.09.2015. 16.10.2015. 17.10.2015. Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem

Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu

Zaudējis spēku ar Augšdaugavas novada pašvaldības 29.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar  bērna piedzimšanu” (Spēkā ar 20.08.2021)

22.12.2016. 4/2016  01.26.2017. 02.03.2017. Nr.2 03.03.2017. Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu  

Vecāku līdzfinansējums Ilūkstes mūzikas un mākslas skolā

25.09.2014. 6/2014 13.11.2014. 14.11.2014. Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtību izglītības ieguvei Ilūkstes mūzikas un mākslas skolā

Uzņemšanas noteikumi pirmskolas izglītības iestādēs

27.08.2015. 6/2015 24.09.2015. 16.10.2015. 17.10.2015.  Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ilūkstes novada pašvaldības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

Pieaugušo izglītība

28.01.2021. 4/2021 29.03.2021. 01.06.2021. 02.06.2021. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

Teritorijas plānojumi

20.12.2018. 13/2018 10.01.2019.

Publicēts

“Latvijas vēstnesī”

11.01.2019. Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2019.-2030. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Nekustamie īpašumi

24.11.2011. 9/2011 23.12.2012. 01.01.2012. Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ilūkstes novadā Aktuālā redakcija  
31.10.2013. 19/2013  20.12.2012. 01.01.2014. Grozījums 24.11.2011. saistošajos noteikumos Nr. 9/2011
31.01.2013. 1/2013 27.03.2013. 28.03.2013. Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves

Neapbūvētās zemes noma

31.01.2018. 3/2018  29.03.2018.  11.04.2018. 12.04.2018. Par neapbūvētu zemes nomu

Ūdeņu izmantošana un apsaimniekošana

31.03.2011. 4/2011  30.06.2011. 04.07.2011. 05.07.2011. Kārtība, kādā izmantojami un apsaimniekojami Ilūkstes novada pašvaldības administratīvās teritorijas ūdeņi
26.09.2013. 13/2013  20.12.2012. 01.01.2014. Grozījums 31.01.2011. saistošajos noteikumos Nr. 4/2011
30.12.20220. 11/2020 25.02.2021. 01.06.2021. 02.06.2021. Grozījums 31.01.2011. saistošajos noteikumos Nr. 4/2011

Kapsētu uzturēšana un apsaimniekošana

26.01.2012. 1/2012 01.02.2012. 02.02.2012. Kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumi Ilūkstes novadā Aktuālā redakcija
31.10.2013. 24/2013  20.12.2012. 01.01.2014. Grozījums 26.01.2012.saistošajos noteikumos Nr. 1/2012
30.12.2020. 13/2020 28.02.2021. 01.03.2021. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2012

Atkritumu apsaimniekošana

28.07.2011. 7/2011 29.09.2011. 26.10.2011. 27.10.2011. Par atkritumu apsaimniekošanu Ilūkstes novadā Aktuālā redakcija
31.10.2013. 22/ 2013  20.12.2012. 01.01.2014. Grozījumi 28.07.2011. saistošajos noteikumos Nr. 7/2011
23.01.2020. 2/2020 20.05.2020. 21.05.2020. Grozījumi 28.07.2011. saistošajos noteikumos Nr. 7/2011
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība
28.03.2019. 1/2019 30.05.2019. 10.07.2019. 11.07.2019. Par saistošo noteikumu “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ilūkstes novadā” apstiprināšanu. 

30.12.2020. 12/2020 25.02.2021. 01.06.2021. 02.06.2021. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2019

Apstādījumu uzturēšana un aizsardzība

26.11.2015. 8/2015 25.02.2016. 06.04.2016. 07.04.2016. Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Aktuālā redakcija
30.12.2020. 14/2020 28.02.2021. 01.03.2021. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.8/2015

Suņu, kaķu un mājdzīvnieku turēšana

25.02.2021. 6/2021 28.02.2021. 01.03.2021. Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Ilūkstes novadā

Tirdzniecība un ražošana

23.02.2012. 5/2012 18.05.2012. 19.05.2012. Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķišanas kārtību Ilūkstes novadā Aktuālā redakcija
31.10.2013. 17.2013  20.12.2012. 01.01.2014. Grozījumi 23.02.2012. saistošie noteikumi Nr.5/2012 novadā” 
30.12.2020. 12/2020 25.02.2021. 01.06.2021. 02.06.2021. Grozījumi 23.02.2012. saistošie noteikumi Nr.5/2012 novadā” 
23.02.2012. 6/2012 18.05.2012. 19.05.2012. Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Ilūkstes novadā Aktuālā redakcija
27.09.2012. 10/2012 01.12.2012. Grozījumi 23.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.6/2012
31.10.2013. 16/2013  20.12.2012. 01.01.2014. Grozījums 23.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.6/2012
31.07.2014 5/2014 19.09.2014 20.09.2014 Grozījums 23.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.6/2012
29.11.2018 12/2018 20.12.2018 06.02.2019 07.02.2019 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ilūkstes novadā

Nodevas par būvatļaujām un pašvaldības dokumentiem

29.07.2010. 8/2010 18.08.2010. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Ilūkstes novada pašvaldībā Aktuālā redakcija 
31.10.2013. 18/2013  20.12.2012. 01.01.2014. Grozījums 29.07.2010. saistošajos noteikumos Nr. 8/2010
25.03.2010. 3/2010 25.04.2010. Nodeva par Ilūkstes novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām Aktuālā redakcija 
26.09.2013. 11/2013  20.12.2012. 01.01.2014. Grozījumi 25.03.2010. saistošajos noteikumos Nr. 3/2010

Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem Ilūkstes novadā

24.11.2016. 3/2016 26.01.2017. 02.03.2017.  Nr. 2 03.03.2017. Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas, licenču un licenču kartīšu izsniegšanas, pārreģistrācijas vai darbības apturēšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Ilūkstes novadā ar pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas, licenču un licenču kartīšu izsniegšanas, pārreģistrācijas vai darbības apturēšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Ilūkstes novadā

Sabiedriskā kārtība

26.05.2011. 6/2011 31.05.2011. 01.06.2011. Sabiedriskās kārtības noteikumi Ilūkstes novadā Aktuālā redakcija 
26.07.2012. 9/2012 30.11.2012. 21.12.2012. 22.12.2012. Grozījumi 26.05.2011. saistošajos noteikumos Nr. 6/2012
31.10.2013. 21/2013  20.12.2012. 01.01.2014 Grozījumi 26.05.2011. saistošajos noteikumos Nr. 6/2012
27.03.2014. 2/2014 29.05.2014. 11.06.2014. 12.06.2014. Grozījumi  26.05.2011. saistošajos noteikumos Nr. 6/2011

Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija

29.04.2010. 5/2010 01.07.2010. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība
29.04.2010. 6/2010 01.07.2010. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pakalpojumu maksa Aktuālā redakcija
26.09.2013. 12/2013. 20.12.2012. 01.01.2014. Grozījums 29.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.6/2010

Aizliegums

29.10.2015. 7/2015  03.02.2016. 04.02.2016. Aizliegums ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai

Spēku zaudējošie saistošie noteikumi

29.10.2020. 7/2020 Par pašvaldības aģentūras “Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra” likvidāciju.
28.01.2021. 3/2021 28.02.2021 01.03.2021 Par Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr. 7/2013 „Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam” un Ilūkstes novada pašvaldības 2008.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr. 17/2008 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ilūkstes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem


Skip to content