Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam redakcija 2.0 un Vides pārskata projekts nodots publiskai apspriešanai

Ilūkstes novada  teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam redakcija 2.0 un Vides pārskata projekts  nodots publiskai apspriešanai

     2018. gada 27. septembrī Ilūkstes novada dome pieņēma lēmumu Nr. 315 „Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakcijas 2.0 un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai un teritorijas plānojuma īstenošanas termiņa izmaiņām”.

    Teritorijas plānojums ir pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi līdz 2030. gadam.

    Teritorijas plānojuma un vides pārskata izstrādātājs ir SIA „Reģionālie projekti”. Publiskās apspriešanas periods teritorijas plānojuma redakcijai 2.0. un vides pārskata projektam noteikts no šī gada 22. oktobra līdz 12. novembrim.

     Publiskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 29. oktobrī plkst. 17.00 Ilūkstes novada kultūras centrā Brīvības ielā 12, Ilūkstē.

     Ar teritorijas plānojuma redakciju 2.0  un vides pārskata projektu klātienē var iepazīties Ilūkstes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā katru darba dienu pašvaldības darba laikā, bet elektroniskajā vidē – valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī Ilūkstes novada pašvaldības interneta vietnē www.ilukste.lv.

    Rakstveida priekšlikumi un ieteikumi iesniedzami līdz 12. novembrim: personīgi Ilūkstes novada pašvaldībā; nosūtot pa pastu (adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447) vai elektroniski uz e-pasta adresi: dome@ilukste.lv, vai arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

     Iesniedzot priekšlikumus, jānorāda kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese), kā arī īpašuma, par kuru tiek izteikts priekšlikums, nosaukums un kadastra numurs.

 

Papildu informācijai:

  • Natālija Formanicka, Ilūkstes novada pašvaldības Teritorijas plānotāja, tālr. 65447866, e-pasts: formanicka@ilukste.lv;
  • Dace Stalidzāne, Ilūkstes novada pašvaldības Attīstības plānotāja uzņēmējdarbībā, tālr. 65447866, e-pasts: stalidzane@ilukste.lv;
  • Santa Pētersone, teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA „Reģionālie projekti” pārstāve, tālr. 67320809, e-pasts: santa@rp.lv.