Informatīvais ziņojums par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Informatīvais ziņojums par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

pppIlūkstes novada dome paziņo, ka 2018. gada 20. decembra domes sēdē (lēmums Nr. 395, protokols Nr. 15, 1. §.) apstiprināts Ilūkstes novada teritorijas plānojums un Vides pārskats un izdoti saistošie noteikumi Nr. 13/2018 „Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

 

Kā plānošanas dokumentā integrēti vides apsvērumi

ppp

pppIlūkstes novada teritorijas plānojums 2019.–2030. gadam (turpmāk – teritorijas plānojums) ir vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā definēti nosacījumi turpmākai Ilūkstes novada teritorijas izmantošanai un apbūves veidošanai, publiskās, transporta un maģistrālo inženiertīklu un objektu infrastruktūras attīstībai, derīgo izrakteņu ieguvei, apmežošanai u. c. būtiski nosacījumi attiecībā uz pašvaldības teritorijas izmantošanu.

pppSaistošie noteikumi nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (turpmāk – TIAN), funkcionālo zonējumu, teritorijas ar īpašiem noteikumiem un aizsargjoslas, kas noteiktas pašvaldības kompetencē esošajām apgrūtinātajām teritorijām un objektiem.

pppLai izvērtētu sagaidāmo ietekmi uz vidi saistībā ar teritorijas plānojuma īstenošanu, tika izstrādāts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk – vides pārskats). Vides pārskatā papildu uzmanība tika pievērsta tam, kā plānošanas dokumenta izstrādes mērķi tiek sabalansēti ar vides un kultūrvēsturiskā mantojuma – ūdeņu, bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības, Natura 2000 teritoriju un citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kultūras pieminekļu, gaisa kvalitātes, iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes u. c. – aizsardzību, saglabāšanu un kvalitātes paaugstināšanu.

pppTeritorijas plānojumā, lai samazinātu plānoto darbību ietekmi uz dabas, kultūrvēsturiskā mantojuma un iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti, paredzēti dažādi pasākumi, kas gan tieši, gan netieši mazinās iespējamo negatīvo ietekmi uz Ilūkstes novada teritorijas vides kvalitāti.  Paredzēta vesela virkne dažādu pasākumu – aizsargjoslas un būvlaides, nosacījumi derīgo izrakteņu ieguvei, apmežošanai, ražošanas teritorijām, blīvas dzīvojamās apbūves teritorijām, nodrošinājumam ar inženierkomunikācijām u. c., kas gan tieši, gan netieši samazinās antropogēno slodzi uz vidi.

pppPozitīvi vērtējams, ka teritorijas plānojumā paredzēta blīvi apdzīvoto vietu (Ilūkstes un Subates pilsētas, ciemu) robežu samazināšana. Grafiskajā daļā noteikta aizsargājamajā Subates pilsētas vēsturiskā centra teritorija (TIN1), pašvaldības nozīmes aizsargājamās dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas (TIN4), ainaviski vērtīgās teritorijas (TIN5), vērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (TIN6), degradētas teritorijas (TIN8). TIAN iekļauti nosacījumi to izmantošanai. TIAN noteikti arī noteikumi derīgo izrakteņu ieguvei, ieguves vietu ekspluatācijai un rekultivācijai, apmežošanai, alternatīvo energoapgādes objektu izvietošanai u. c.

 

Kā ņemts vērā vides pārskats, izteiktie atzinumi, sabiedriskās apspriešanas rezultāti

ppp

pppTeritorijas plānojums un vides pārskats tika izstrādāts vienlaicīgi, tādējādi jau izstrādes laikā plānošanas dokumentā pēc iespējas tika ietverti vides pārskata priekšlikumi un ieteikumi.

pppSagatavojot teritorijas plānojumu, izvērtēti un ņemti vērā vai arī noraidīti (atbilstoši teritorijas plānojuma darba uzdevumam, vietējās pašvaldības plānošanas dokumenta kompetencei, izstrādes darba grupu un pašvaldības lēmumiem,  teritorijas plānojuma redakcijas 1.0 un 2.0 publiskās apspriešanas rezultātiem) kompetento institūciju nosacījumi un atzinumi, izstrādes darba grupu priekšlikumi un Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – VPVB) rekomendācijas.

pppSabiedrības informēšanai par teritorijas plānojuma un vides pārskata izstrādi notika publiskā apspriešana saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas publiskās apspriešanas laikā tika organizēta publiskās apspriešanas sanāksme 2018. gada 18. jūnijā un atzinumu un priekšlikumu izskatīšanas sanāksme 2018. gada 7. jūlijā. Kopā tika saņemts 21 atzinums, t. sk. 18 institūciju  un 3 kaimiņu pašvaldību. Atzinumi saņemti no VVD Daugavpils reģionālās vides pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas,  Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas, VAS „Latvijas dzelzceļš”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” Daugavpils nodaļas, Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, AS „Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales reģiona, AS „Latvenergo”, AS „Augstsprieguma tīkls”, AS „Sadales tīkls”, AS „Gaso” Gāzapgādes departamenta, SIA „Lattelecom”, VSIA „Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas  centrs”, Latgales plānošanas reģiona, SIA „Ornaments”, Daugavpils novada domes, Aknīstes novada pašvaldības un Jēkabpils novada pašvaldības. Būtiskākos ieteikumus un rekomendācijas papildinājumiem un precizējumiem teritorijas plānojuma pilnveidošanai sniedza VVD Daugavpils reģionālā vides pārvalde, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un AS „Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales reģions.

pppVisi saņemtie atzinumi tika izskatīti un izvērtēti pēc būtības teritorijas plānojuma izstrādes darba grupās un izskatīšanas sanāksmē, pieņemot lēmumus par to iekļaušanu, daļēju iekļaušanu vai neiekļaušanu teritorijas plānojuma pilnveidotajā redakcijā. Plānošanas dokuments un vides pārskata projekts tika precizēts un papildināts atbilstoši institūciju atzinumiem un darba grupās nolemtajam, un sagatavota teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija (2.0).

pppFizisko un juridisko personu priekšlikumi netika saņemti. Būtiskus priekšlikumus dabas un apstādījumu teritoriju (DA) paplašināšanai, papildus iekļaujamajām pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskajām un dabas teritorijām un objektiem  (vēsturisko māju pamati, mozaīkveida ainaviski vērtīgās teritorijas, dižkoki u. c.), sniedza teritorijas plānojuma izstrādes darba grupa. Priekšlikumi tika iestrādāti teritorijas plānojuma 2.0 redakcijā.

pppSavukārt teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas (2.0) publiskās apspriešanas laikā tika organizēta publiskās apspriešanas sanāksme (2018. gada 24. oktobrī) un atzinumu un priekšlikumu izskatīšanas darba grupas sanāksme (2018. gada 10. decembrī). Kopā tika saņemti 16 atzinumi, t. sk. 14 institūciju un 2 kaimiņu pašvaldību. Atzinumi saņemti no VVD Daugavpils reģionālās vides pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas,  Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas, VAS „Latvijas Valsts ceļi” Daugavpils nodaļas, Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, AS „Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales reģiona, AS „Latvenergo”, AS „Gaso” Gāzapgādes departamenta, SIA „Lattelecom”, VSIA „Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas  centrs”, Latgales plānošanas reģiona, SIA „Ornaments”, Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB), Aknīstes novada pašvaldības un Jēkabpils novada pašvaldības.

pppNo institūcijām ir saņemti pozitīvi atzinumi vai atzinumi ar nebūtiskiem vai tehniskas dabas precizējumiem par teritorijas plānojuma 2.0. redakcijas risinājumiem un Vides pārskata projektu.

pppFizisko un juridisko personu priekšlikumi netika saņemti.

pppPar Vides pārskata projektu atzinumus sniedza trīs kompetentās institūcijas – Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģiona administrācija, VVD Daugavpils reģionālo vides pārvalde un Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa. Atbilstoši atzinumos norādītajam Vides pārskata informācija tika precizēta un papildināta. VPVB konstatēja, ka Vides pārskats sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

Pamatojums, kāpēc no visiem iespējamiem risinājuma variantiem izraudzīts pieņemtais variants

ppp

pppTeritorijas plānojuma risinājumiem netika piedāvāts alternatīvais variants. Tomēr teritorijas plānojuma izstrādes laikā tika apspriesti un analizēti dažādi risinājumi – attīstības scenāriji jeb alternatīvas.

pppKā nozīmīga attīstības alternatīva tika apskatīta Ilūkstes un Subates pilsētu un ciemu teritoriju robežu pārskatīšana. Rezultātā teritorijas plānojumā pilsētu un ciemu teritoriju robežas būtiski tika samazinātas. Alternatīva būtu bijusi pilsētu un ciemu teritoriju robežās saglabāt ar tām funkcionāli nesaistītās teritorijas, perifērijā esošās lauksaimniecības zemes  un mežu teritorijas.

pppTeritorijas plānojumā identificētas Sēlijas kultūrvēsturiskajam reģionam raksturīgās ainaviskās, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. Ilūkstes novada teritorijā noteiktas un attēlotas vairāk nekā 50 kultūrvēsturiskas ainavas ar ainavisku skatu perspektīvām, 16 pašvaldības nozīmes aizsargājamās kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas un vairāk nekā 140 pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti, 240 vietējas nozīmes dižkoki un vairāk kā 90 vēsturisko mājvietu un citu nozīmīgu ēku pamati. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Subates pilsētas vēsturiskā centra aizsargājamās apbūves teritorijā noteikti īpaši noteikumi teritorijas izmantošanai un apbūves veidošanai. Arhitektūras pieminekļa Subates luterāņu baznīcas teritorijā noteikta apakšzona Publiskās apbūves teritorija (P1) ar specifiskiem apbūves noteikumiem. Alternatīva bija šīs nozīmīgās teritorijas un objektus nenoteikt un neizvirzīt prasības to saglabāšanai un aizsardzībai, jaunas apbūves veidošanai vai esošās pārbūvei.

pppKā nozīmīga alternatīva minama arī iespēja teritorijas plānojumā nenoteikt vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorijas (lauksaimniecībā izmantojamās zemes ar vērtību 35 balles un augstāk, kur vienlaidus lauksaimniecības zemju platība ir 10 ha un lielāka). Ja vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorijas netiktu noteiktas, netiktu nodrošināta novadam nozīmīgo vērtīgo vienlaidus lauksaimniecības zemju nogabalu saglabāšana un to turpmāka izmantošana lauksaimnieciskai darbībai un vērtīgās lauksaimniecības zemes būtu pakļautas potenciālam apmežošanas riskam.

pppVides pārskatā tika secināts, ka plānošanas dokumenta īstenošana, ja tiks ievērotas vides aizsardzības normatīvu, atbildīgo institūciju un pašvaldības izvirzītās prasības, neatstās sliktāku ietekmi uz vides kvalitāti, kā ir pašlaik. Tā īstenošana neradīs būtisku ietekmi uz īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, tajā skaitā Natura 2000 teritorijām, kā arī netiek paredzētas pārrobežu ietekmes.  Teritorijas plānojuma risinājumi nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīviem un tā mērķi atbilst starptautiskajiem un nacionālajiem vides un dabas aizsardzības mērķiem.

ppp

Ziņas par pasākumiem plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa veikšanai, norādot monitoringa ziņojuma iesniegšanas termiņus

ppp

pppLai konstatētu teritorijas plānojuma īstenošanas iespējamo negatīvo tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, tiks veikts plānošanas dokumenta īstenošanas monitorings. Monitorings tiks veikts, izmantojot valsts vides monitoringa un citus pieejamos datus, salīdzinot vēsturiskos un aktuālos datus par Ilūkstes novada teritoriju. Veicot monitoringu, tiks pievērsta uzmanība Vides pārskatā norādītajām problēmām, ar tām saistītajām nozarēm, lai veidojot statistiku ilgākā laika periodā, varētu novērtēt piesārņojuma izmaiņas un prognozēt tā iespējamo attīstību.

pppTeritorijas plānojuma īstenošanas monitoringa ziņojums tiks izstrādāts vismaz divreiz plānošanas periodā – 2020. gadā un 2024. gadā un iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā.