Informatīvais ziņojums par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

pppIlūkstes novada dome paziņo, ka 2018. gada 20. decembra domes sēdē (lēmums Nr. 395, protokols Nr. 15, 1. §.) apstiprināts Ilūkstes novada teritorijas plānojums un Vides pārskats un izdoti saistošie noteikumi Nr. 13/2018 „Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.   Kā plānošanas dokumentā integrēti vides apsvērumi ppp … Turpināt lasīt Informatīvais ziņojums par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu