Sede_2021_10

2021.gada 15. jūnijā ārkārtas domes sēdē Nr. 10

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs                Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 210 Par finansiālu atbalstu Dvietes Romas katoļu un Ilūkstes vecticībnieku draudzēm. Lēmums
2. 211 Par sporta laukuma ierīkošanu Raiņa ielā 49, Ilūkstes pilsētā. Lēmums
3. 212 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jēkabpils iela 16, Ilūkstē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums
4. 213 Par 11.07.2019. domes lēmuma Nr.188 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jēkabpils ielā 16, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai” atcelšanu. Lēmums
5. 214 Par SIA “Ilūkstes siltums” nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu un parāda atmaksas grafika apstiprināšanu. Lēmums
6. 215 Par finanšu līdzekļu novirzīšanu. Lēmums
7. 216 Par saistošo noteikumu Nr.6-b/2021 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2021“Par Ilūkstes novada pašvaldības 2021.gada budžetu””.  

Lēmums

Saistošie noteikumi

 

8. 217 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu. Lēmums AA
9. 218 Par izlīgumu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama lietvedībā esošajā apvienotajā administratīvajā lietā Nr. A420251416. Lēmums
10. 219 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Svente 4A”, Šēderes pagastā atsavināšanu. Lēmums
11. 220 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Laime 23”, Šēderes pagastā atsavināšanu. Lēmums
12. 221 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērziņi 216”, Šēderes pagastā atsavināšanu. Lēmums
13. 222 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērziņi 219A”, Šēderes pagastā atsavināšanu. Lēmums
14. 223 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kastaņu iela 38-37, Ilūkstē atsavināšanu. Lēmums
15. 224 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes un Eglaines pagastā. Lēmums
16. 225 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā. Lēmums
17. 226 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
18. 227 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šēderes pagastā. Lēmums
19. 228 Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Tehniskais centrs” Bebrenes pagastā un nosaukumu “Sūnas”, “Lediņi”, “Viesīte”, “Rupsītis”, “Purvi” un “Apses” piešķiršanu. Lēmums
20. 229 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Ābolnieki” Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Kalna ābolnieki” piešķiršanu. Lēmums
21. 230 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Zīlītes” Dvietes pagastā un nosaukuma “Zīlīšu mežs” piešķiršanu. Lēmums
22. 231 Par adreses “Puķītes” piešķiršanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
23. 232 Par adrešu maiņu Bebrenes pagastā. Lēmums
24. 233 Par grozījumiem 29.03.2021. domes lēmumā Nr. 92. Lēmums

Pielikums

25. 234 Par grozījumiem 27.05.2021. domes lēmumā Nr. 202. Lēmums
26. 235 Par grozījumiem domes 27.05.2021. lēmumā Nr.193. Lēmums
27. 236 Par grozījumiem 29.04.2021. domes lēmumā Nr. 164. Lēmums
28. 237 Par zvejas tiesību nomu Daugavā Dvietes un Pilskalnes pagastu teritorijā. Lēmums
29. 238 Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērtības palielināšanu un jaunizveidoto transportbūvju iekļaušanu bilancē. Lēmums

Domes sēdes protokolu skatīt šeit

 



Skip to content