Sede_2019_13

2019.gada 28.novembra domes sēdē Nr. 13

izskatīto jautājumu un pieņemto lēmumu saraksts

Nr. p.k. Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 282 Par SIA „Ornaments” pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances. Lēmums
2. 283

 

Par papildus finansējuma piešķiršanu. Lēmums
3. 284

 

Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērtības palielināšanu un jaunizveidoto inženierbūvju iekļaušanu bilancē. Lēmums
4. 285 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu. Lēmums AA
5. 286 Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.1-b/2019 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžetu”. (saist. not Nr.7-b/2019) Saistošie noteikumi
6. 287

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bizenīši”, Subatē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums

noteikumi

pielikums

7. 288 Par pagaidu dzīvojamo telpu statusa atcelšanu. Lēmums
8. 289 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Lāčplēša iela 7, Ilūkstē un tā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
9. 290 Par pašvaldības apbūvētas zemes iznomāšanu Brīvības ielā 11, Ilūkstē. Lēmums
10. 291 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Puslauki” Eglaines pagastā. Lēmums
11. 292 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Klintis”, nosaukuma “Avenāji” piešķiršanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
12. 293 Par adrešu piešķiršanu un likvidēšanu Ilūkstes novadā. Lēmums
13. 294 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Subates pilsētā. Lēmums
14. 295 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Prodes pagastā. Lēmums
15. 296 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Prodes pagastā. Lēmums
16. 297 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
17. 298 Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Šēderes pagastā. Lēmums
18. 299 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šēderes pagastā. Lēmums
19. 300 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
20. 301 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā. Lēmums


Skip to content