Sede_2014_17

2014.gada 27.novembra domes sēdē Nr.17

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

    Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

 1.

520

Par vienāda ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa piemērošanu Ilūkstes novadā.

Lēmums

 2.

521

Par siltumenerģijas tarifa noteikšanu Šēderes ciematā.

Lēmums

 3.

522

Par siltumenerģijas tarifa noteikšanu Pašulienes ciematā.

Lēmums

 4.

523

Par noteikumu Nr.13/ 2014 ‘’Tirgus izpētes un iepirkumu veikšanas kārtība Ilūkstes novada pašvaldībā’’ pieņemšanu.

Pielikums (.doc)

 5.

524

Par noteikumu Nr. 14/2014 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem’’ pieņemšanu.

Noteikumi

 6.

525

Par Ilūkstes novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikuma Nr. 4/2014 pieņemšanu.

Nolikums

 7.

526

Par biedrības ‘’Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība ‘’Kaimiņi”” projekta ‘’No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai’’ atbalstīšanu.

Lēmums

 8.

527

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ilūkstes novada biedrībām 2014.gada iesniegto projektu realizācijai.

Lēmums

 9.

528

Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērtības palielināšanu un jaunizveidotās inženierbūves iekļaušanu bilancē.

Lēmums

 10.

529

Par brīvpusdienu piešķiršanu novada izglītības iestāžu skolēniem.

Lēmums

 11.

530

Par zemes nomas maksas samazināšanu S.S. Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

 12.

531

Par daļēju transporta izdevumu segšanu par skolēnu nogādāšanu uz Bebrenes vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu.

Lēmums (AA)

 13.

532

Par telpu Subatē, Tirgus laukumā 19, iznomāšanu.

Lēmums

 14.

533

Par Ilūkstes novada pašvaldības 2014.gada budžeta rezerves fonda līdzekļu izlietojuma apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikums

 15.

534

Par saistošo noteikumu Nr.11-b/2014 ‘’Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2014 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2014.gada budžetu’’’’ pieņemšanu.

Saistošie noteikumi

 16.

535

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu „Mežmaļos”, Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

 17.

536

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platību un robežu precizēšanu Ilūkstes novadā.

Lēmums

 18.

537

Par adrešu piešķiršanu Ilūkstes novadā.

Lēmums

 19.

538

Par pašvaldības zemes iznomāšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ilūkstes pilsētā.

Lēmums (AA)

 20.

539

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V.K. un zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai Subates pilsētā.

Lēmums (AA)

 21.

540

Par pašvaldības zemes iznomāšanu A.B. Subates pilsētā.

Lēmums (AA)

 22.

541

Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.M. Prodes pagastā.

Lēmums (AA)

 23.

542

Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības platības precizēšanu Bebrenes pagastā.

Lēmums

 24.

543

Par pašvaldības zemes vienības daļas nodošanu VAS ‘’Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs’’ bezatlīdzības lietošanā optiskā tīkla piekļuves punkta izveidošanai Bebrenes pagastā.

Lēmums

 25.

544

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu K.S.Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

 26.

545

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Vēstneši- 1’’ Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

 27.

546

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamajiem īpašumiem ‘’Akmenāji’’ Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

 28.

547

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Skolas iela 36, Eglaine, Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

 29

548

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Vilnīši-1’’, Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

30.

549

Par zemes iznomāšanu A.K. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

 31.

550

Par zemes iznomāšanu B.Ž. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

 32.

551

Par zemes iznomāšanu N.O. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

 33.

552

Par zemes iznomāšanu I.B. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

 34.

553

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu un nomas platības precizēšanu V.B. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

 35.

554

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.P. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

 36.

555

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Žuburiņi’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

 37.

556

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Bandinieki’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

 38.

557

Par Romualda Fedoroviča atbrīvošanu no administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

Lēmums

 39.

558

Par funkciju deleģēšanu zemes darījumu izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai jautājumos par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā.

Lēmums

 40.

559

Par darba dienas pārcelšanu pašvaldības institūcijās 2014.gada decembrī.

LēmumsSkip to content