Pasākumi veselībai stiprināšanai

Ilūkstes novadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” īstenošana tika uzsākta 2017.gadā. Ar Eiropas Sociāla fonda un Valsts finansiālo atbalstu, Ilūkstes novadā tāpat kā vairumā Latvijas novadu pašvaldību, trīs gadu laikā īstenojami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai.

2019.gada nogalē atskatoties uz padarīto, redzam gan plašo pasākumu klāstu, gan to lomu vietējās sabiedrības ikdienā. Trīs gadu laikā īstenoti 22 pasākumi, kas apmeklētājiem bija pieejami bez dalības maksas. Pasākumi tika rīkoti aptverot visu novada teritoriju – arī pagastu centros, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgas iespējas apmeklēt pasākumus pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai. Daudzi no pasākumiem kļuvuši par neatņemamu sabiedriskās dzīves sastāvdaļu – Senioru sporta spēles, peldēšanas nodarbības, Jauniešu festivāls, tikšanās ar medicīnas speciālistiem, u.c.. Jaunieši īpaši novērtē tikšanās reizes ar personības treneri, kouču vai psihologu minilekcijās par rakstura stiprināšanu un emocionālās (garīgās) veselības jautājumiem.

2019.gada decembrī tika veikti grozījumi projekta pasākumu plānā ar mērķi turpināt projekta laikā iesākto – izglītoties, rūpēties praktiskajās nodarbībās par savu garīgo un fizisko veselību.  Ņemot vērā iedzīvotāju izrādīto interesi, Ilūkstes novadā līdz 2020.gada 1.jūnijam papildus tiks īstenoti šādi pasākumi:

 1. Izglītojošs seminārs jauniešiem par rakstura stiprināšanu

(Slimību profilakses pasākumi);

 1. Peldēšanas nodarbības (Veselības veicināšanas pasākumi);
 2. Sporta spēles senioriem (Veselības veicināšanas pasākumi);
 3. Jauniešu festivāls (Veselības veicināšanas pasākumi)..

Šobrīd notiek darbs pie grozījumu Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.310 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas noteikumi” apstiprināšanas, kas regulē projektu īstenošanas kārtību. Grozījumi paredz projekta veselības veicināšanai un slimību profilaksei turpinājumu Latvijas pašvaldībās, lai nodrošinātu līdz šim īstenoto pasākumu efektivitātes ilgtspēju un to pieejamību mērķauditorijai ilgtermiņā.

 

 

ESF projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/058 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā”

Īstenošanas laiks: 03.07.2017.-01.06.2020.

Projekta mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mēroga pasākumus.

Mērķa grupa: Ilūkstes novada iedzīvotāji, īpaši bērni, trūcīgās un maznodrošinātās personas, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kuri vecāki par 54 gadiem un iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijā.

Projekta īss apraksts:

Projekta īstenošanas laikā plānoti Slimību profilakses un Veselību veicinoši pasākumi, kuru aktivitātēs tiks nodrošināta iespēja Ilūkstes novada iedzīvotājiem tikties ar medicīnas speciālistiem un piedalīties fizisko aktivitāšu nodarbībās.

1.Slimību profilakses pasākumi:

 • Sirds veselības diena;
 • Diskusijas par veselīgu uzturu;
 • Pasākumi psihoemocionālā klimata uzlabošanai
 • Atbalsta grupa depresijas profilaksei;
 • Diskusija ar onkologu;
 • Diskusija par reproduktīvās veselības nozīmi;
 • Tikšanās ar speciālistu, kura pamatdarbības joma ietver garīgās veselības stiprināšanu;
 • Izglītojošs seminārs jauniešiem par rakstura stiprināšanu,
 • Diskusija ar gastroenterologu;
 • Tikšanās ar makrobiotiskas speciālistu;
 • Profilakses pasākumu rezultātu aprakstu un efektivitātes izvērtēšana.

2.Veselības veicināšanas pasākumi:

 • Peldēšanas nodarbības;
 • Nūjošanas festivāls;
 • Radošās darbnīcas bērniem līdz 12 gadu vecumam;
 • Radošās darbnīcas bērniem no 13 līdz 18 gadu vecumam;
 • Radošās darbnīcas iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem ar mazbērniem;
 • Sporta spēles personām ar invaliditāti;
 • Sporta spēles senioriem;
 • Jauniešu festivāls;
 • Ģimenes sporta un veselības diena;
 • Olimpiskā diena.

3.Informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.

 

Kopējās projekta izmaksas: 92 958,00 EUR

Eiropas Sociālā fonda finansējums(85%): 79 014,30 EUR

Valsts budžeta finansējums (15%): 13 943,70 EUR

 

Kontaktinformācija
Projekta koordinatore Zanda Lisovska
Tālr. +371 65447866
e-pasts: zanda.lisovska@ilukste.lv

 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ilūkstes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Projekts tiek īstenots 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.Skip to content