Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

Apstiprināts

ar Ilūkstes novada domes

2007.gada    26.jūlija  lēmumu Nr. 409  

(prot. Nr.10; 17 &)

S.Rāzna

Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs

ilukstes_nov_kr

Ilūkstes  NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS

2007. – 2019.gadam

5. SĒJUMS

Pārskats par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma izstrādi

 
Izstrādātājs:                                                                                                                             Ilūkstes novada dome

 

Ilūkste

 2007

 

Saturs

1. Ilūkstes novada domes lēmumi par teritorijas plānojumu

    llukstes novada teritorijas planojuma DARBA UZDEVUMS

2. Publikācijas un paziņojumi plašsaziņas līdzekļos

3. Sabiedriskās apspriešanas materiāli

     3.1. Sabiedriskās apspriešanas izklāsts

     3.2. Sabiedrisko apspriešanu laikā iesniegto priekšlikumu un iebildumu apkopojums

     3.3..Ziņojumi par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem

            dokuments 1

            dokuments 2

4. Paziņojumi institūcijām, institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi

           dokuments 1

           dokuments 2

           dokuments 3

           dokuments 4

5. Ziņojumi par institūciju nosacījumu ievērošanu

          dokuments 1

          dokuments 2

          dokuments 3

6. Atzinums par Vides pārskatu,informācija un ziņojumi par ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu.

          dokuments 1

          dokuments 2

          dokuments 3

          dokuments 4

7. Ziņojums par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma atbilstību augstāka plānošanas līmeņa teritorijas plānojuma prasībāmSkip to content