Sede_2021_08

2021.gada 7.maija ārkārtas domes sēdē Nr. 8

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 171 Par aizņēmumu pašvaldības izglītības iestādes investīciju projekta “Ilūkstes Raiņa vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana” īstenošanai. Lēmums
2. 172 Par nekustamā īpašuma nosaukuma “Vecslāņi” Bebrenes pagastā piešķiršanu. Lēmums
3. 173 Par ieceri mākslīgā  futbola laukuma pamatnes izbūvei Ilūkstē. Lēmums

Domes sēdes protokolu skatīt šeit



Skip to content