Sede_2020_06

2020.  gada 27. aprīļa  domes sēdē Nr.6

izskatītie jautājumi un pieņemtie  lēmumi

Nr.p.k. Lēmuma numurs Darba kārtības un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 93 Par saistošo noteikumu  Nr.4/2020 “Par Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” pieņemšanu. Lēmums

Saistošie noteikumi

2. 94 Par atļauju Ilūkstes novada pašvaldībai pieņemt ziedojumu no SIA“POSTSERVICE”. Lēmums
3. 95 Par Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta pārvaldes valdījumā esošā pamatlīdzekļa izslēgšanu no bilances. Lēmums
4. 96 Par finanšu līdzekļu novirzīšanu. Lēmums
5. 97 Par papildus finansējuma piešķiršanu. Lēmums
6. 98 Par saistošo noteikumu Nr.2-b/2020 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada 23.janvara saistošajos noteikumos Nr.1-b/2020 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada budžetu”” pieņemšanu. Saistošie noteikumi
7. 99 Par telpu nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā Raiņa ielā 49, Ilūkstē. Lēmums
8. 100 Par dalību grāmatas “Latvijas Sporta grāmata” izdošanā. Lēmums
9. 101 Par Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējuma apmēra samazināšanu ārkārtējās situācijas laikā. Lēmums
10. 102 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Grāvji 1”, nosaukuma “Mežgrāvji” piešķiršanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
11. 103 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Tīreļi” Pilskalnes pagastā. Lēmums
12. 104 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Līčupes” Bebrenes pagastā un nosaukuma “Begonijas” piešķiršanu. Lēmums
13. 105 Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Ceriņi” Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Ceriņu lauks” piešķiršanu. Lēmums
14. 106 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Dvietes pagastā un Subates pilsētā. Lēmums
15. 107 Par pašvaldības zemes vienības (4454 006 0099) Dvietes pagastā nomas tiesību izsoli. Lēmums
16. 108 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomu Bebrenes pagastā. Lēmums
17. 109 Par iznomātās zemes platības precizēšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
18. 110 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietes pagastā. Lēmums
19. 111 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
20. 112 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
21. 113 Par zvejas tiesību nomu V.S. Lēmums
22. 114 Par zvejas tiesību nomu O.B. Lēmums
23. 115 Par galvojuma sniegšanu aizņēmuma ņemšanai pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ornaments”. Lēmums

 Skip to content