Sede_2019_11

26.09.2019. domes sēdē Nr. 11

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr. p/k Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 228

 

Par finansiālu atbalstu projektam “Āra un telpu sporta veidu sacensību un turnīru kapacitātes stiprināšana Subatē”. Lēmums
2. 229 Par finansiālu atbalstu projektam “Pamatlīdzekļu iegāde Dvietes parka teritorijas sakoptības uzturēšanai”. Lēmums
3. 230 Par grozījumiem 12.08.2019. domes lēmumā Nr.194 “Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai projektam “Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana, 3.kārta””. Lēmums

 

4. 231 Par saistošo noteikumu Nr.5b/2019 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.1-b/2019 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” pieņemšanu. Saistošie noteikumi
5. 232 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Baltmuiža 2A”, Eglaines pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums

Pielikums

Pielikums

6. 233 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Šauriņi”, Dvietes pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums

Pielikums

Pielikums

7. 234 Par zemes vienības “Mežvidi”, Dvietes pagastā piekritības noteikšanu pašvaldībai un nodošanu atsavināšanai. Lēmums
8. 235 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietes pagastā. Lēmums
9. 236 Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
10. 237 Par zemes nomas platības samazināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
11. 238 Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Pilskalnes pagastā ierakstīšanu Zemesgrāmatā. Lēmums
12. 239 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
13. 240 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā. Lēmums
14. 241 Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Mežupes 1” Eglaines pagastā un nosaukumu “Mežapļavas” un “Lejasgravas” piešķiršanu. Lēmums
15. 242 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
16. 243 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
17. 244 Par pašvaldības apbūvētas zemes nomu Šēderes pagastā. Lēmums
18. 245 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Subates pilsētā. Lēmums
19. 246 Par pašvaldības zemes iznomāšanu Prodes pagastā. Lēmums
20. 247 Par telpu nomu biedrībai “Subatieši- sanākam, domājam, darām”. Lēmums
21. 248 Par valsts mērķdotācijas sadalījumu un pašvaldības papildfinansējuma piešķiršanu pašvaldības izglītības iestādēm un iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu. Lēmums

Pielikums

22. 249 Par finansiālu atbalstu projektam “Distanču slēpošanas trases sagatavošanas aprīkojuma un veselīga dzīvesveida mācību klases atjaunošana”. Lēmums
23. 250 Par finansiālu atbalstu projektam “Dvietes Romas katoļu draudzes mājas mansarda  telpu pielāgošana sakrālā mantojuma saglabāšanai un garīgas pilnveides nodarbēm”. Lēmums
24. 251 Par finansiālu atbalstu projektam “Ilūkstes Katoļu draudzes mājas un jauniešu centra telpu būvniecība”. Lēmums
25. 252 Par piedalīšanos ES ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam investīciju pasākumā „19.2. Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  un projekta „Kopā darīšanas vieta“ īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma apmēra  nodrošināšana. Lēmums
26. 253 Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam. Lēmums


Skip to content