sede_2019_10

29.08.2019. domes sēdē Nr. 10

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs                                         Lēmuma projekts Piezīmes
1. 199 Par finanšu līdzekļu novirzīšanu. Lēmums
2. 200 Par papildus finansējuma piešķiršanu. Lēmums
3. 201 Par grozījumu 2019.gada 28.marta Ilūkstes novada domes lēmuma Nr.94 “Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu” 3.pielikumā. Lēmums
4. 202 Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.1-b/2019 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžetu”. (saist. not. Nr.4b/2019) Saistošie noteikumi
5. 203 Par pašvaldībai piederošas zemes vienības “Bangas”, Bebrenes pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
6. 204 Par nekustamā īpašuma “Lustu ferma”, Eglaines pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
7. 205 Par Ilūkstes novada bāriņtiesas locekles Ināras Munces un Lilitas Apeles atkārtotu ievēlēšanu. Lēmums
8. 206 Par Ilūkstes pilsētas un Subates pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu. Lēmums
9. 207 Par Ilūkstes novada nekustamo īpašumu uzraudzības komisiju. Lēmums
10. 208 Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 4A, Ilūkstē lietošanas mērķa maiņu. Lēmums
11. 209 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Niedrītes” Eglaines pagastā un nosaukuma “Mazniedrītes” piešķiršanu. Lēmums
12. 210 Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Smiltaines” Dvietes pagastā un nosaukuma “Purviņi” piešķiršanu. Lēmums

Pielikums

13. 211 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Žviras” Dvietes pagastā un nosaukuma “Jaunžviras” piešķiršanu. Lēmums
14. 212 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Amoliņi” Dvietes pagastā. Lēmums
15. 213 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Liepkalni” Pilskalnes pagastā. Lēmums
16. 214 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Klintis” Pilskalnes pagastā. Lēmums
17. 215 Par apbūves tiesības piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Liepas”, Šēderes pagastā. Lēmums
18. 216 Par neizpirktās zemes iznomāšanu Šēderes pagastā. Lēmums
19. 217 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
20. 218 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā. Lēmums
21. 219 Par apbūvētas zemes vienības iznomāšanu Eglaines pagastā. Lēmums
22. 220 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā. Lēmums
23. 221 Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
24. 222 Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar VAS “Latvijas dzelzceļš”. Lēmums
25. 223 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. Lēmums AA
26. 224 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. Lēmums AA
27. 225 Par apbūves tiesības piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Zemdegas” un adreses “Jaunzemdegas” piešķiršanu Dvietes pagastā. Lēmums
28. 226 Par finansējuma piešķiršanu Sēlijas dienas konferencei. Lēmums
29. 227 Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam. Lēmums

 Skip to content