Sede_2019_04

2019.gada 25.aprīļa domes sēdē Nr. 4

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 99 Par Ilūkstes novada Šēderes pagasta pārvaldnieka iecelšanu. Lēmums
2. 100 Par Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Lēmums
3. 101 Par finansiālo atbalstu sabiedriskajām organizācijām. Lēmums
4. 102 Par reliģijai paredzēto 2019.gada budžeta līdzekļu sadalījumu. Lēmums
5. 103 Par profesionālās pilnveides izglītības programmas ”Veterinārmedicīna” kursu maksas noteikšanu. Lēmums

Pielikums

6. 104 Par Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi. Lēmums

Pielikums

7. 105 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
8. 106 Par pašvaldības dzīvokļa Kastaņu iela 44-13, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
9. 107 Par pašvaldības nekustamā īpašuma (starpgabala) Zemgales iela 10A, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
10. 108 Par Ilūkstes novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu. Lēmums
11. 109 Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Jelgavas iela 14, Ilūkstē. Lēmums
12. 110 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai nekustamajā īpašumā “Mežlīči”, Ilūkstē. Lēmums
13. 111 Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā. Lēmums
14. 112 Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu Ilūkstes pilsētā. Lēmums
15. 113 Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu Subates pilsētā. Lēmums
16. 114 Par pašvaldības zemes iznomāšanu Subates pilsētā. Lēmums
17. 115 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem Skolas ielā 24A un Skolas ielā 26A Subatē. Lēmums
18. 116 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
19. 117 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
20. 118 Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
21. 119 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
22. 120 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
23. 121 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
24. 122 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā. Lēmums
25. 123

 

Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietes pagastā. Lēmums
26. 124 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Bēveriņi” Dvietes pagastā un nosaukuma “Celminieki” piešķiršanu. Lēmums
27. 125 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
28. 126 Par pašvaldības zemes iznomāšanu Eglaines pagastā. Lēmums
29. 127 Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Prodes pagastā. Lēmums
30. 128 Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu A/S “Latvijas valsts meži” smilts-grants un smilts atradnē “Lapsukalns”. Lēmums
31. 129 Par zvejas tiesību nomu Āzišķu un Baltmuižas ezerā Prodes pagastā. Lēmums
32. 130 Par zvejas tiesību nomu Marijas (Marinovas) ezerā Šēderes pagastā. Lēmums
33. 131 Par piedalīšanos nekustamā īpašuma “Jelgavas iela 22A, Ilūkstē” izsolē. Lēmums


Skip to content