Sede_2018_15

2018.gada 20.decembra domes sēdē Nr. 15

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs           Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 395 Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr.13/2018 „Ilūkstes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu. Lēmums

Saistošie noteikumi

2. 396 Par zvejas tiesību nomu Dvietes ezerā Dvietes pagastā. Lēmums AA
3. 397 Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā. Lēmums AA
4. 398 Par valstij piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu Šēderes pagastā. Lēmums
5. 399 Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Dvietes pagastā. Lēmums
6. 400 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Prodes pagastā. Lēmums
7. 401 Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Šēderes pagastā. Lēmums AA
8. 402 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
9. 403 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā. Lēmums
10. 404 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
11. 405 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Prodes pagastā. Lēmums
12. 406 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
13. 407 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
14. 408 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Dzenīši” Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Jaundzenīši” piešķiršanu. Lēmums
15. 409 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Dukāti” Eglaines pagastā. Lēmums
16. 410 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai nekustamajā īpašumā “Bebri 3” Bebrenes pagastā. Lēmums
17. 411

 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienību daļām “Katlu māja”, Bebrenē un Stendera iela 8, Eglainē. Lēmums
18. 412 Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no nekustamā īpašuma “Mežlīči”, Ilūkstē. Lēmums
19. 413 Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.12/2018  “Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ilūkstes novadā”. Lēmums

Saistošie noteikumi

20. 414 Par grozījumiem 02.06.2017. domes lēmumā Nr. 235 “Par Dvietes sociālo pakalpojumu centra iznomāšanu SIA “Veselības centrs “Ilūkste””. Lēmums
21. 415 Par grozījumiem 29.12.2010. domes lēmumā Nr.408 “Par medicīniskā aprīkojuma nomu SIA “Veselības centrs “Ilūkste “”. Lēmums
22. 416 Par pamatlīdzekļu nodošanu SIA “Ornaments” bilancē un pamatkapitāla palielināšanu. Lēmums
23. 417 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu  atbilstoši Dabas resursu nodokļa pieaugumam Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā. Lēmums
24. 418 Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2018 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada budžetu”. (saist. not. Nr.11-b/2018) Lēmums
25. 419 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Baznīcas iela 34A, Subatē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums

Pielikumi

Pielikumi

26. 420 Par ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu novada vispārējās izglītības iestādēs. Lēmums
27. 421 Par darba samaksu pašvaldības darbiniekiem 2019.gadā. Lēmums
28. 422 Par darba samaksu novada domes deputātiem un atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai izveidotajām komisijām, darba grupām un revidentiem. Lēmums
29.  423 Par sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūru. Lēmums


Skip to content