Sede_2018_12

2018.gada 29.oktobra domes sēdē Nr. 12

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr. p.k. Lēmuma

numurs

Izskatāmā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 329 Par papildus finansējuma piešķiršanu. Lēmums
2. 330 Par finanšu līdzekļu novirzīšanu. Lēmums
3. 331 Par pašvaldības 2018.gada budžeta izpildi 9 mēnešos. Lēmums

Pielikumi

4. 332 Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 05.februāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2018 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada budžetu”. (saist. not. Nr.9-b/2018) Saistošie noteikumi
5. 333 Par izmaiņām Ilūkstes novada pašvaldības kašu darba laikā. Lēmums
6. 334 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pilskalnes iela 9-4, Ilūkstē atsavināšanu. Lēmums
7. 335 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 13, Ilūkstē atsavināšanu. Lēmums
8. 336 Par pašvaldības dzīvokļa Raiņa iela 15-2, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
9. 337 Par dzīvojamās mājas Skolas iela 9, Šēderē pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Lēmums
10. 338 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas iela 9, Šēderē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
11. 339 Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr. 9/2018 „Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras nolikums”. Lēmums

Nolikums

12. 340 Par Dzintara Pabērza iecelšanu par Ilūkstes novada Sporta skolas direktoru. Lēmums
13. 341 Par Līgas Lapas iecelšanu par Raudas internātpamatskolas direktori. Lēmums
14. 342 Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu fizisko personu nāves gadījumā, ja nav iespējams piedzīt no mantiniekiem. Lēmums AA
15. 343 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu. Lēmums AA
16. 344 Par saistošo noteikumu Nr.10/2018 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.2/2013 “Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”” apstiprināšanu. Saistošie noteikumi
17. 345 Par saistošo noteikumu Nr.11/2018 “Grozījums Ilūkstes novada pašvaldības 31.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.2/2018 “Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā”” apstiprināšanu. Saistošie noteikumi
18. 346 Par Ilūkstes novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu. Lēmums
19. 347 Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā. Lēmums
20. 348 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietes pagastā. Lēmums
21. 349 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
22. 350 Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
23. 351 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
24. 352 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
25. 353 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Dvietes pagastā. Lēmums
26. 354 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
27. 355 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
28. 356 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Prodes pagastā. Lēmums
29. 357 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
30. 358 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā. Lēmums
31. 359 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šēderes pagastā. Lēmums
32. 360 Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Mehanizators, 7” Šēderes pagastā. Lēmums
33. 361 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Stirnas” Pilskalnes pagastā. Lēmums
34. 362 Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Amuļi 1” Pilskalnes pagastā, nosaukuma un adreses “Jaunāmuļi” piešķiršanu. Lēmums
35. 263 Par ceļa reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam “Bavārijas” Šēderes pagastā. Lēmums
36. 364 Par valstij piekritīgo zemes vienību Upes ielā 8 un Upes ielā 8A Subatē robežu precizēšanu. Lēmums
37. 365 Par ierosinājumu atsavināt pašvaldības zemes vienības daļu (4444 002 0435) Bebrenē. Lēmums


Skip to content