sede_2018_09

2018.gada 30. augusta domes sēdē Nr. 9

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p/k

Lēmuma numurs              Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 286 Par grozījumiem 05.02.2018. domes lēmumā Nr.49 “Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku amata vienību un amatalgu noteikšanu”. Lēmums
2. 287 Par finansiālu atbalstu biedrībai “Latgales reģionālā pensionāru apvienība”. Lēmums
3. 288 Par finansiālu atbalstu Latvijas  Armvrestlinga federācijai. Lēmums
4. 289 Par papildus finansējuma piešķiršanu. Lēmums
5. 290 Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā. (saist. not. 7-b/2018) Saistošie noteikumi
6. 291 Par pašvaldības 2018.gada budžeta izpildi 6 mēnešos. Lēmums

Pielikumi

7. 292 Par DAC personām ar garīga rakstura traucējumiem “Fēnikss” nolikuma pieņemšanu. Nolikums
8. 293 Par pašvaldības dzīvokļa Kalna ielā 1-3, Subatē adreses maiņu un tā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
9. 294 Par pašvaldības pārvaldībā esošai zemes vienībai Subatē adreses Darba iela 4 piešķiršanu un tās iznomāšanu. Lēmums
10. 295 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Klintis” Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Margrietiņas” piešķiršanu. Lēmums
11. 296 Par pašvaldības apbūvētas zemes iznomāšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
12. 297 Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
13. 298 Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
14. 299 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
15. 300 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
16. 301 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā. Lēmums
17. 302 Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam. Lēmums

 Skip to content