Sede_2018_02

2018.gada 5.februāra ārkārtas domes sēdē Nr. 2

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs        Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 47 Par saistošo noteikumu Nr.4/2018 “Ilūkstes novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu. Nolikums

Pielikums

Paskaidrojuma raksts

2. 48 Par iestādes “Ilūkstes novada pašvaldība” (pašvaldības administrācija) nolikuma pieņemšanu. Nolikums

Pielikums

3. 49 Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu. Lēmums

Pielikumi: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

4. 50 Par pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanu 2018.gadam un vidējā termiņa programmas 2018. -2020.gadam apstiprināšanu. Lēmums
5. 51 Par atbalstu ēdināšanas maksas izdevumu segšanai Ilūkstes novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamajiem. Lēmums
6. 52 Par pašvaldības 2018.gada budžeta apstiprināšanu. (saist.not.1-b/2018) Saistošie noteikumi

Pielikumi

Ziņojums

 Skip to content