Sede_2017_2

2017.gada 13. februārī ārkārtas domes sēdē Nr 2

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma

numurs

Darba kārtības un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1

46

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ES ELFLA “Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam” apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātajiem sabiedriskā labuma projektiem

Lēmums