Sede_2016_18

2016.gada 22. decembrī domes sēdē Nr 18

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs Darba kārtības un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
 1.

451

Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku darba samaksas piesaisti minimālajai darba algai 2017.gadā. Lēmums
 2. 452 Par daļēju transporta izdevumu segšanu par skolēnu nogādāšanu uz Bebrenes vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu. Lēmums AA
 3. 453 Par grozījumiem 2016. gada budžetā. Saistošie noteikumi
 4.

454

Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērtības palielināšanu un jaunizveidoto inženierbūvju un pamatlīdzekļu iekļaušanu bilancē. Lēmums
 5.

455

Par K.Č. iesnieguma izskatīšanu. Lēmums AA
 6.

456

Par saistošo noteikumu „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu Ilūkstes novada pašvaldībā” pieņemšanu.

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

 7.

457

Par grozījumiem Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas nolikumā. Lēmums
 8.

458

Par grozījumiem Ilūkstes 1.vidusskolas nolikumā. Lēmums
 9.

459

Par ēdināšanas finansējuma piešķiršanu novada vispārizglītojošām izglītības iestādēm. Lēmums
 10.

460

Par LR IZM mērķdotāciju sadalījumu Ilūkstes novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim. Lēmums
 11.

461

Par LR IZM mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada izglītības iestādēm, iestāžu vadītāju un pedagogu darba likmes paaugstināšanu. Lēmums
 12.

462

Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta   mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un konstrukcija Natura 2000 teritorijās” atklātajā projektu konkursā. Lēmums
 13.

463

Par piedalīšanos Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētās programmas “Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos un mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātē “Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” ar apakšprojektu “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Ilūkstē”. Lēmums
 14.

464

Par zemes ierīcības projekta izstrādi pašvaldības nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 11B, Ilūkstē un tā daļas nodošanu atsavināšanai. Lēmums
 15. 465 Par adreses maiņu ēkām Strēlnieku ielā 49A, Ilūkstē. Lēmums
 16.

466

Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības platības un robežu precizēšanu “Jauncinīšos” Prodes pag. Lēmums
 17.

467

Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu I.D. Šēderes pagastā. Lēmums AA
 18.

468

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu V.G. Šēderes pagastā. Lēmums AA
 19.

469

Par iznomātās platības samazināšanu un zemes nomas līguma pagarināšanu V.V. Šēderes pagastā. Lēmums AA
 20.

470

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu zemnieku saimniecībai “Līcīši” Pilskalnes pagastā. Lēmums
 21.

471

Par zemes nomas līguma pagarināšanu k/s “Dubezers” Pilskalnes pagastā. Lēmums
 22.

472

Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Saimnieki” Dvietes pagastā. Lēmums
 23.

473

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Beveriņi” Dvietes pagastā un nosaukuma “Vecciemiņi” piešķiršanu. Lēmums AA
 24.

474

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Līčupes” Bebrenes pagastā un nosaukuma “Līčupes pļava” piešķiršanu. Lēmums AA
 25.

475

Par zemes iznomāšanu V.S. Bebrenes pagastā. Lēmums AA
 26.

476

Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.V. Bebrenes pagastā. Lēmums AA
 27.

477

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ZS “Apīņi” Bebrenes pagastā. Lēmums
 28.

478

Par zemes iznomāšanu V.R. Eglaines pagastā. Lēmums AA
 29.

479

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu V.T. Eglaines pagastā. Lēmums AA
 30.

480

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu A.Š. Eglaines pagastā. Lēmums AA
 31.

481

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu A.I. Eglaines pagastā. Lēmums AA
 32. 482 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. Kastaņu ielā, Ilūkstē. Lēmums AA
 33. 483 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu “Ziemeļos”, Bebrenes pagastā. Lēmums AA
 34.

484

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu “Silavas”, Bebrenes pagastā. Lēmums AA


Skip to content