Sede_2016_14

 2016.gada 17. oktobrī ārkārtas domes sēdē Nr 14

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

Izskatāmā jautājuma un lēmuma nosaukums Piezīmes

1.

386

Par noteikumu “Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba samaksai Ilūkstes novada izglītības iestādēm” pieņemšanu. (reģ. Nr.3/2016) Noteikumi

2.

387

Par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada izglītības iestādēm, iestāžu vadītāju un pedagogu darba likmes paaugstināšanu. Lēmums

3.

388

Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības izglītības iestādēm. Lēmums

4.

389

Par tālākizglītības kursu programmu maksas noteikšanu Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā (veterinārijas pamati aitu ganāmpulkā). Lēmums

5.

390 Par atteikšanos iegūt SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” jaunās daļas. Lēmums

6.

391 Par Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja iecelšanu. Lēmums


Skip to content