Sede_2016_02

2016.gada 25.janvāra domes sēdē Nr.2

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs    Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums                                   Piezīmes
1. 2 Par pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi.

Lēmums

Pielikums

2. 3 Par Ilūkstes novada pašvaldības 2015.gada budžeta rezerves fonda līdzekļu izlietojuma apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikums

3. 4 Par SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs “Subate’” 2015.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikums

4. 5 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu J.K. Bebrenes pagastā. Lēmums (AA)
5. 6 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu biedrībai „MOTO ILŪKSTE”. Lēmums
6. 7 Par finansiālu atbalstu Ilūkstes novada sportistiem. Lēmums
8. 8 Par IZM mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada izglītības iestādēm, piemaksu noteikšanu iestāžu vadītājiem un pedagogu darba likmes paaugstināšanu. Lēmums
9. 9 Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai.

Lēmums

Pielikums

10. 10 Par Ilūkstes novada himnas izstrādes konkursa uzvarētājiem. Lēmums
11. 11 Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.M. Prodes pagastā. Lēmums (AA)
12. 12 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Krastiņi” Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
13. 13 Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Lapiņas” Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
14. 14 Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Leimaņi” Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
15. 15 Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.P.Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
16. 16 Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.L. Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
17. 17 Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.P. Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
18. 18 Par zemes iznomāšanu G.R. Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
19. 19 Par zemes iznomāšanu J.S. Bebrenes pagastā. Lēmums (AA)
20. 20 Par pašvaldības zemes (4444 006 0138) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
21. 21 Par pašvaldības zemes (4444 006 0089) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
22. 22 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu A.A. Dvietes pagastā. Lēmums (AA)
23. 23 Par zemes iznomāšanu A.S. Dvietes pagastā. Lēmums (AA)
24. 24 Par zemes nomas līguma pagarināšanu ZS “Pūpoli” Dvietes pagastā. Lēmums
25. 25 Par adreses “Augstkalni 1” piešķiršanu Šēderes pagastā. Lēmums
26. 26 Par zemes iznomāšanu A.N. Šēderes pagastā. Lēmums (AA)
27. 27 Par zemes iznomāšanu A.M. Šēderes pagastā. Lēmums (AA)
28. 28 Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu T.P. Šēderes pagastā. Lēmums (AA)
29. 29 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu T. P. Šēderes pagastā. Lēmums (AA)
30. 30 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu V. L. Šēderes pagastā. Lēmums (AA)
31. 31 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu M.B. Eglaines pagastā. Lēmums (AA)
32. 32 Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. P. Eglaines pagastā. Lēmums (AA)
33. 33 Par zemes nomas līguma pagarināšanu O.K. Eglaines pagastā. Lēmums (AA)
34. 34 Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.V. Eglaines pagastā. Lēmums (AA)
35. 35 Par zemes iznomāšanu T.Š. Eglaines pagastā. Lēmums (AA)
36. 36 Par tālākizglītības kursu programmu maksas noteikšanu Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā. Lēmums


Skip to content