Sede_2015_20

2015.gada 29.oktobra domes sēdē Nr.20

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma

numurs

                                       Lēmuma projekts  
1.

358

Par pašvaldības SIA “Veselības centrs Ilūkste” un SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs “Subate”” reorganizācijas procesa uzsākšanu apvienošanas ceļā.

Lēmums

Pielikums

2. 359 Par atļauju amatu savienošanai Alvim Šedim. Lēmums
3.

360

Par Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas profesionālās izglītības nodaļas izglītojamo stipendiju piešķiršanas kārtības pieņemšanu. Noteikumi
4.

361

Par Ilūkstes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu. Lēmums
5.

362

Par grozījumiem Ilūkstes novada himnas izstrādes konkursa nolikumā. Nolikums
6.

363

Par saistošo noteikumu Nr.7/2015 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ilūkstes novadā” pieņemšanu. Saistošie noteikumi
7.

364

Par atlases kritērijiem Lauku atbalsta programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātajam projektu konkursam. Lēmums
8.

365

Par Ilūkstes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm.

Lēmums

Pielikumi

9.

366

Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā. Lēmums (AA)
10.

367

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kaspari”, Bebrenes pagastā atsavināšanu. Lēmums
11.

368

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Cimermaņi 1”, Prodes pagastā atsavināšanu. Lēmums
12.

369

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Avotu iela 18, Ilūkstē. Lēmums (AA)
13.

370

Par pašvaldības zemes iznomāšanu ZS “Zālītes” Subatē. Lēmums
14.

371

Par pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ”Piesubate” un “Akmeņlauki” Prodes pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
15.

372

Par Z.S. “Zālītes” iznomātās zemes platības samazināšanu Prodes pagastā. Lēmums
16.

373

Par zemes iznomāšanu ZS “Zālītes” Prodes pagastā. Lēmums
17.

374

Par zemes iznomāšanu IK “Apšukalni” Bebrenes pagastā. Lēmums
18.

375

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu A.D. Bebrenes pagastā. Lēmums (AA)
19.

376

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu R.V. Bebrenes pagastā. Lēmums (AA)
20.

377

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Laurenāji” Bebrenes pagastā un nosaukuma “Mežlaurenāji” piešķiršanu. Lēmums (AA)
21.

378

Par zemes vienības “Madaras” Bebrenes pagastā iznomāšanu un nodošanu atsavināšanai. Lēmums
22.

379

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Vidzemnieki” Dvietes pagastā. Lēmums (AA)
23.

380

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Rudeņi 1” Dvietes pagastā. Lēmums (AA)
24.

381

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Kalmes” Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
25.

382

Par zemes iznomāšanu z/s “Madaras” Dvietes pagastā. Lēmums
26.

383

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.L.S. Dvietes pagastā. Lēmums (AA)
27.

384

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ņ.P. Dvietes pagastā. Lēmums (AA)
28.

385

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.G. Dvietes pagastā. Lēmums (AA)
29.

386

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.S. Dvietes pagastā. Lēmums (AA)
30.

387

Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.G. Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
31.

388

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.P. Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
32. 389 Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.V. Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
33.

390

Par zemes iznomāšanu SIA “Zemgale ltd” Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
34.

391

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu V.L. Šēderes pagastā. Lēmums (AA)
35.

392

Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu S.K. Šēderes pagastā. Lēmums (AA)
36.

393

Par finanšu līdzekļu novirzīšanu pašvaldības iestādēm un pārvaldēm. Lēmums
37. 394 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu reliģiskai organizācijai. Lēmums
38.

395

Par finansiālo atbalstu Draudzīgā aicinājuma fondam. Lēmums
39.

396

Par pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi 9 mēnešos.

Lēmums

Pielikumi

40.

397

Par Ilūkstes novada Sporta skolas valdījumā esošo ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no bilances. Lēmums
41.

398

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu no SIA ‘’Experience” “Bāleliņi” Dvietes pagastā. Lēmums
42. 399 Par grozījumiem 2015.gada pašvaldības budžetā. (saist.not.10-b/2015) Saistošie noteikumi
43.

400

Par Ilūkstes novada sporta skolas sporta centra maksas pakalpojumu noteikšanu. Lēmums
44.

401

Par juridiska statusa piešķiršanu Ilūkstes novada pašvaldības pārvaldēm un grozījumiem pārvalžu Reglamentu nosaukumā.

Lēmums

Pielikumi:

Bebrene

Dviete

Eglaine

Pilskalne

Šēdere

Subate un ProdeSkip to content