sede_2015_16

2015.gada 14.augusta ārkārtas domes sēdē Nr.16

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1.

307

Par galvojuma sniegšanu aizņēmuma ņemšanai pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA ‘’Ornaments’’. Lēmums
2. 308 Par grozījumiem 29.01.2015. lēmumā Nr.41 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu’’. Lēmums
3. 309 Par Alvja Šeda iecelšanu par Ilūkstes novada sporta skolas direktora pienākumu izpildītāju. Lēmums
4. 310 Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam. Lēmums


Skip to content