Sede_2012_1

2012.gada 26.janvāra domes sēdē Nr.1

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

                                                           

Nr.

p.k.

Lēmuma

numurs

    Izskatītā jautājuma un lēmuma nosaukums

Piezīmes

1. 

1

SIA ‘’Šēderes pakalpojumi’’ valdes locekļa Jurija Altāna atskaite par pilnvaru laikā paveikto.

Lēmums

2.

2

Par SIA ‘’Šēderes pakalpojumi’’ valdes locekļa Jurija Altāna pilnvaru pagarināšanu.

Lēmums

3.

3

Par SIA ‘’DAUGMET’’ komercdarbību Ilūkstes novadā.

Lēmums

4.

4

Par Ilūkstes novada bāŗintiesas priekšsēdētājas vietnieces ievēlēšanu.

Lēmums

5.

5

Par maksas pakalpojumu noteikšanu Bebrenes veselības veicināšanas centrā.

Lēmums

6.

6

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA ‘’LatRosTrans’’.

Lēmums

7.

7

Par grozījumiem 24.08.2011. noteikumos ‘’Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba samaksai’’.

Lēmums

8.

8

Par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadalījuma Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestādēm apstiprināšanu.

Lēmums

9.

9

Par Ilūkstes novada izglītības iestāžu vadītāju darba algas likmes paaugstināšanu.

Lēmums

10.

10

Par pašvaldības pagastu pārvalžu amata vienību un amata algu apstiprināšanu.

Lēmums

11.

11

Par pašvaldības izglītības iestāžu amata vienību un amata algu apstiprināšanu.

Lēmums

12.

12

Par novada kultūras centra amata vienību un amata algu apstiprināšanu.

Lēmums

13.

13

Par novada centrālās bibliotēkas amata vienību un amata algu apstiprināšanu.

Lēmums

14.

14

Par Sociālā dienesta amata vienību un amata algu apstiprināšanu.

Lēmums

15.

15

Par Bāriņtiesas amata vienību un amata algu apstiprināšanu.

Lēmums

16.

16

Par pašvaldības domes priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora un   darbinieku,pašvaldības iestāžu vadītāju amata vienību un amata algu apstiprināšanu                               

 

Lēmums

17.

17

Par novada feldšerpunktu un ambulances medicīnas darbinieku atalgojumu.

Lēmums

18.

18

Par pašvaldības 2011.gada budžeta izpildi.

Lēmums

Pielikumi

19.

19

Par pašvaldības 2011.gada budžeta rezerves fonda līdzekļu izlietojuma apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikumi

20.

20

Par pašvaldības neapsaimniekoto objektu nodošanu atsavināšanai.

Lēmums

21.-23.

21-23

Par zvejas tiesību nomu I.A., I.O. un A.A. Dvietes ezerā Dvietes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejami,ievērojot

 normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

24.

24

Par nedzīvojamo telpu Brīvības ielā 13, Ilūkstē iznomāšanu SIA ‘’SELWOOD’’.

Lēmums

25.

25

Par pašvaldības zemes iznomāšanu L.I. Ilūkstes pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams,ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas ierobežojumus

26.

26

Par pašvaldības zemes gabala Ozolu ielā 7, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai.

Lēmums

27.

27

Par pašvaldības zemes gabala Prodes pagastā nodošanu atsavināšanai.

Lēmums

28.

28

Par platību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu un nosaukumu precizēšanu pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Subates pilsētā un Prodes pagastā.

Lēmums

29.

29

Par zemes piešķiršanu nomā V.G. Prodes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams,ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas ierobežojumus 

30.

30

Par mērķa maiņu pašvaldības īpašumam ‘’Mežmalas’’ Dvietes pagastā.

Lēmums

31.

31

Par zemes piešķiršanu nomā D.T. Dvietes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams,ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas ierobežojumus 

32.

32

Par zemes piešķiršanu nomā T.M. Eglaines pagastā

Lēmums nav publiski pieejams,ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas ierobežojumus 

33.-36.

33 – 36

Par zemes piešķiršanu nomā J.D., K.Š, O,B. Un R.V. Šēderes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejami,ievērojot

 normatīvos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

37.

37

Par zemes piešķiršanu nomā G.K. Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams,ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas ierobežojumus 

38.

38

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu M.A. Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams,ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas ierobežojumus 

39.

39

Par I.R. iesnieguma izskatīšanu.

Lēmums nav publiski pieejams,ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas ierobežojumus 

40.

40

Par pabalstu noteikšanu bērniem, kuri ievietoti audžuģimenēs.

Lēmums

41.

41

Par pašvaldības ēkas ‘’Tehnikums’’, Bebrenes pagastā, statusu.

Lēmums

42.

42

Par saistošo noteikumu ‘’Grozījumi pašvaldības 25.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.3/2010 ‘’Nodeva par Ilūkstes novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām’’” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

43.

43

Par saistošo noteikumu „Kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumi Ilūkstes novadā” un „Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Ilūkstes novadā” precizēšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi      1/2012     2/2012

Paskaidrojuma raksti   1/2012     2/2012

44.

44

Par noteikumu ‘’Dokumentu aprites kārtība Ilūkstes novada pašvaldībā’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Noteikumi

 

45.

45

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Ilūkstes  1.vidusskolas skolēnam dalībai Starptautiskās Skolu federēcijas skolēnu pasaules čempionātā.

Lēmums

46.

46

Par papildinformāciju projektam „Kompleksi energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada pašvaldības ēkām”.

Lēmums

47.

47

Par projektā „Ilūkstes novada  sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem sociālās kompetences veidošana” izveidoto amata vienību un amata algu apstiprināšanu.

Lēmums

        
           Domes sēžu protokoli

  Skip to content