Sede_2012_8

2012.gada 28.jūnija domes sēdē Nr.8

izskatīto jautājumu un pieņemto lēmumu saraksts

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

           Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums                            

Piezīmes

1.

 287

Par papildus līdzekļu piešķiršanu izglītības iestādēm  un novada svētkiem.

Lēmums

2.

288

Par saistošo noteikumu Nr.5-b/2012 „Grozījumi 10.02.2012.saistošajos noteikumos Nr.1-b/2012”Par Ilūkstes novada pašvaldības 2012.gada budžetu”apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

3.

289

Par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu Bebrenes Profesionālās vidusslolas katlu mājas rekonstrukcijai un galvojuma sniegšanu pašvaldības SIA „Veselības centrs Ilūkste” aizņēmuma ņemšanai.

Lēmums

4.

290

Par SIA „Ornaments” kredīta dzēšanas grafiku.

Lēmums

5.

291

Par grozījumiem domes 26.04.2012. lēmumā Nr. 169 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ganību ielā 10A, Subatē atsavināšanu.

Lēmums

6.

292

Par grozījumiem domes 23.02.2012.lēmumā Nr.89 „Par Ilūkstes ūdenssaimniecības aglomerācijas robežu noteikšanu”.

Lēmums

Pielikums (shēma)

7.

293

Par domes 07.06. 2012. lēmuma Nr. 282 „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Sporta ielā 5, Ilūkstē”  atcelšanu.

Lēmums

8.

294

Par atvieglojumu piešķiršanu biedrībai „Dvietes Senlejas pagastu apvienība” .

Lēmums

9.

295

Par Ilūkstes novada pašvaldības īpašumā esošo ēku, būvju bilances vērtības palielināšanu un jaunizbūvēto infrastruktūras objektu iekļaušanu bilancē.

Lēmums

10.

296

 Par 26.04.2012. saistošo noteikumu „Grozījumi 29.12.2009.saistošajos noteikumos Nr.28/2009 „Par pašvaldības zemes nomu Ilūkstes novadā” precizēšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

11.

297

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ilzes kultūras nams” Bebrenes pagastā nodošanu atsavināšanai.

Lēmums

12.

298

Par Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas elektroniskā kopkataloga veidošanu ar Līvānu novada centrālo biblioteku un sadarbības līguma noslēgšanu.

Lēmums

13.

299

Par Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

Publiskais pārskats

14.

300

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma Upes ielā 5, Ilūkstē, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un nosaukumu piešķiršanu jaunizveidatajiem īpašumiem.

Lēmums

15.

301

Par rezerves fonda zemes vienību platību precizēšanu Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

16.

302

Par pašvaldības zemes iznomāšanu V.S. un R.T. Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

17.

303

Par adreses „Matīsi” Bebrenes pagastā izslēgšanu no Valsts adrešu reģistra.

Lēmums

18.

304

Par zemes platības un robežu precizēšanu nekustamajam īpašumam „Karstumi 1” Prodes pagastā.

Lēmums

19.

305

Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.K. Dvietes pagastā.

Lēmums

20.

306

Par zemes piešķiršanu nomā S.G. Dvietes pagastā.

Lēmums

21.

307

Par ēku un būvju „Vārtiņi” Dvietes pagastā uzturēšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā nepieciešamā zemes gabala platības noteikšanu.

Lēmums

22.

308

Par pašvaldības ēku un būvju „Naudinieki” Dvietes pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lēmums

23.

309

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.K. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

24.

310

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu G.R. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

25.-28

311 –

314

Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā.

Lēmums

Lēmums

Lēmums

Lēmums

29.-30.

315 –

316

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu J.P. un A.N. Šēderes  pagastā.

Lēmums

Lēmums

31.-32.

317-

318

Par zemes piešķiršanu nomā  L.P. un G.K.Šēderes  pagastā.

Lēmums

Lēmums

33.

319

Par pašvaldības zemes vienības „Ozoliņi” Šēdres pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lēmums

34.

320

Par H.K. iesnieguma izskatīšanu jautājumā par atteikšanos no nomas pirmtiesībām Šēderes pagastā.

Lēmums

35.

321

Par zemes piešķiršanu nomā M.M. Eglaines pagastā.

Lēmums

36.-37.

322-

323

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu Ž.M. un V.L. Eglaines pagastā.

Lēmums

Lēmums

38.

324

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Brūklenāji” Dvietes pagastā ,nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidatajam īpašumam.

 

Lēmums

39.

325

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Upītes”Prodes pagastā.

Lēmums 

40.

326

Par atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Ilūkstes novada teritorijā.

Lēmums

Pielikumi

      
               Domes sēžu protokoli

 Skip to content