Sede_2012_11

2012.gada 30.augusta domes sēdē Nr.11

 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

   Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

359

Par papildus līdzekļu piešķiršanu pašvaldības iestādēm. 

Lēmums

2.

360

Par finansiālu atbalstu Ilūkstes Evanģēliski luteriskās draudzes mācītājam.

Lēmums

3.

361

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Ilūkstes Vissvētākās Dievmātes piedzimšanas draudzei.

Lēmums

4.

362

Par Pilskalnes pagasta pārvaldes un Šēderes pagasta pārvaldes valdījumā esošo pamatlīdzekļu norakstīšanu.

Lēmums

5.

363

Par saistošo noteikumu Nr.7-b/2012 ‘’Grozījumi 10.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2012 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības budžetu’’’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

6.

364

Par grozījumiem 28.06.2012. lēmumā Nr.289 ‘’Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības Bebrenes Profesionālās vidusskolas katlu mājas rekonstrukcijai un galvojuma sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Veselības centrs Ilūkste” aizņēmuma ņemšanai’’.

Lēmums

7.

365

Par grozījumiem 10.02.2012. lēmumā Nr.49 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu sadali 2012.gadam’’.

Lēmums

Pielikums

8.

366

Par grozījumiem 30.09.2009. lēmumā Nr.447 „Par ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu novada vispārējās izglītības iestādēs”.  

Lēmums

9.

367

Par piedalīšanos Igaunijas- Latvijas- Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas projektā ‘’Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos’’’’.

Lēmums

10.

368

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Katlu māja’’ Jēkabpils ielā 16, Ilūkstē, nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikumi

11.

369

Par pašvaldības kapitālsabiedrību dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu.

Lēmums

12.

370

Par  „Kazimirvāles” ezera iznomāšanu biedrībai „Ezeriņi 50”  Eglaines pagastā.

Lēmums

13.

371

Par zemes gabala Dvietes pagastā nodošanu bezatlīdzības lietošanā Dabas aizsardzības pārvaldei.

Lēmums

Pielikums

14.

372

Par bezmantinieka mantas- dzīvokļa īpašuma Kastaņu ielā 40-34, Ilūkstē, pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

Lēmums

15.

373

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A.K. Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

16.

374

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Pļavu ielā 1, Ilūkstē.

Lēmums

17.

375

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Pilskalnes ielā 5a, 7a, 5, Ilūkstē.

Lēmums

18.

376

Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.B. un pašvaldības zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā Bebrenes pagastā.

Lēmums

19.

377

Par atteikumu zemes nomas līguma pagarināšanai G.L. Bebrenes pagastā.

Lēmums

20.

378

Par zemes piešķiršanu nomā z/s ”Apiņi” Bebrenes pagastā.

Lēmums

21.

379

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Vītiņi” Bebrenes pagastā.

Lēmums

22.-23.

380-381

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnes pagastā.                                                                                                                 

Lēmums

Lēmums

24.

382

Par adreses piešķiršanu L.A. ēkām Pilskalnes pagastā.

Lēmums

25.

383

Par zemes iznomāšanu un atvieglojumu piešķiršanu biedrībai „Dvietes senlejas pagastu apvienība”.

Lēmums

26.

384

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Ozoli” Pilskalnes pagastā.

Lēmums

27.

385

Par valstij piekrītošo zemes vienību apvienošanu vienā īpašumā un nosaukuma „Valsts mežs” piešķiršanu Pilskalnes pagastā.

Lēmums

28.

386

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Spārītes” Prodes pagastā.

Lēmums

29.

387

Par zemes vienību pievienošanu nekustamajam īpašumam „Valsts mežs” Prodes pagastā.

Lēmums

 

30.-32.

388-390

Par zemes gabala atdalīšanu no valstij piekrītošās zemes vienības Prodes, Dvietes un Šēderes pagastos.

Lēmums

Lēmums

Lēmums

 

33.-37.

391-395

Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā.                                                                                                                 

Lēmums

Lēmums

Lēmums

Lēmums

Lēmums

38.

396

Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.Z. Šēderes pagastā.

Lēmums

39.

397

Par ēku un būvju „Laime 39” Šēderes pagastā uzturēšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamā zemes gabala platības noteikšanu.

Lēmums

40.

398

Par zemes vienības piekritības noteikšanu pašvaldībai un tās iznomāšanu Pilskalnes pagastā.

Lēmums

41.

399

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dz.L. Eglaines pagastā.

Lēmums

42.

400

Par atteikumu mainīt ceļa statusu pašvaldības ceļam nekustamajā  īpašumā „Zarinki” Dvietes pagastā.

Lēmums

43.

401

Par atteikumu likvidēt pašvaldības ceļa posmu „Zarinkos” Dvietes pagastā.

Lēmums

44.

402

Par zemes nomas maksas atvieglojuma piešķiršanu zemnieku saimniecīnai „Dzintari”.

Lēmums

45.

403

Par Aijas Rūrānes atbrīvošanu no administratīvās komisijas locekles pienākumu pildīšanas.

Lēmums

            
              Domes sēžu protokoli

 Skip to content