Sede_2012_12

2012. gada 12. septembra ārkārtas domes sēdē Nr. 12

 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

  

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

 1.

404

Par pamatlīdzekļu pārņemšanu pašvaldības bilancē un pamatkapitāla samazināšanu SIA ‘’ORNAMENTS’’.

Lēmums

 2.

405

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Katlu māja” Jēkabpils ielā 16, Ilūkstē nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikums

 3.

406

Par Ilūkstes novada pašvaldības funkcijas (siltumapgāde) deleģēšanu un deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA ”Ilūkstes siltums”.

Lēmums

 4.

407

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Katlu māja” Jēkabpils ielā 16, Ilūkstē no tā izejošo ārējo tīklu (siltumtrases un siltummezgli ) nodošanu bezatlīdzības lietošanā un apsaimniekošanā  SIA ”Ilūkstes siltums”.          

Lēmums

 5.

408

Par pašvaldības Raudas speciālās internātpamatskolas bērniem bāreņiem valdījumā esošā pasažieru autobusa Mercedes Benz nodošanu un mikroautobusa  VW Caravelle iznomāšanu SIA ‘’Šēderes pakalpojumi’’.

Lēmums

            
              Domes sēžu protokoli

   Skip to content