Sede_2012_15

2012.gada 27.oktobra sēdē Nr.15

 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma

numurs

         Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.                   

464

Par Vitālija Grancovska domes deputāta pilnvaru apstiprināšanu

Lēmums

2.                   

465

Par Vitālija Grancovska ievēlēšanu par sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  komitejas locekli.

Lēmums

3.                   

466

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai.

Lēmums

Pielikums

4.                   

467

Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem līdzfinansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ilūkstes 1.vidusskolas galvenajā ēkā” ieviešanu un līdzfinansējuma piešķiršanu.

Lēmums

5.                   

468

Par Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas maksas pakalpojumu noteikšanu.

Lēmums

6.                   

469

Par papildus līdzekļu piešķiršanu pašvaldības iestādēm.

Lēmums

7.                   

470

 Par saistošo noteikumu Nr.9-b/2012 ‘’Grozījumi 10.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2012 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības budžetu’’’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

8.                   

471

Par pašvaldības 2012.gada budžeta izpildi 9 mēnešos.

Lēmums 

Pielikums

9.                   

472

Par Ilūkstes novada pašvaldības 2012.gada budžeta rezerves fonda līdzekļu izlietojuma apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikums

10.               

473

Par grozījumiem 27.01.2011. domes lēmumā Nr.3 ‘’Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2012.- 2018.gadam (ar vīziju līdz 2020.gadam) izstrādes uzsākšanu’’.

Lēmums

11.               

474

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Diīķu ielā 2,Ilūkstē.

Lēmums

12.               

475

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Kastaņu ielā 36, dz.10, Ilūkstē.

Lēmums

13.               

476

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Raiņa ielā 35, Ilūkstē.

Lēmums

14.               

477

Par atteikumu anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas Skolas ielā 20, Subatē.

Lēmums

15.               

478

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Mazā Smilšu ielā 29, Ilūkstē.

Lēmums

16.               

479

Par pašvaldības zemes iznomāšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

17.               

480

Par adreses piešķiršanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’S Kalni’’ jaunbūvei  Bebrenes pagastā.

Lēmums

18.               

481

Par zemes vienības piekritības noteikšanu pašvaldībai un tās iznomāšanu N.A. Bebrenes pagastā.

Lēmums

19.               

482

Par zemes piešķiršanu nomā  N.J. Bebrenes pagastā.

Lēmums

20.               

483

Par adrešu piešķiršanu un precizēšanu Bebrenes pagastā.

Lēmums

21.               

484

Par adrešu piešķiršanu un precizēšanu Eglaines pagastā.

Lēmums

22.               

485

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu V.G.Subates pilsētā.

Lēmums

23.               

486

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ierakstīšanu zemesgrāmatā Subates pilsētā.

Lēmums

24.               

487

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu R.Ž. Dvietes pagastā.

Lēmums

25.               

488

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ‘’Stādiņi’’, Pilskalnes pagastā.

Lēmums

26.               

489

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu G.L. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

27.               

490

Par zemes nomas līguma pagarināšanu z/s ‘’Auziņas’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums

28.               

491

Par zemes piešķiršanu nomā k/s ‘’Dubezers’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums

29.               

492

Par zemes piešķiršanu nomā N.K. Šēderes pagastā.

Lēmums

30.               

493

Par zemes piešķiršanu nomā M.Z. Šēderes pagastā.

Lēmums

31.               

494

Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.T. Šēderes pagastā.

Lēmums

32.               

495

Par iznomātās zemes platības precizēšanu V.J. Šēderes pagastā.

Lēmums

33.               

496

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu A.N. Šēderes pagastā.

Lēmums

34.               

497

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu A.I. Eglaines pagastā.

Lēmums

35.               

498

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu S.L. Eglaines pagastā.

Lēmums

36.               

499

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu R.V.  Eglaines pagastā.

Lēmums

37.               

500

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu V.S. Eglaines pagastā.

Lēmums

38.               

501

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu K.Ž. Dvietes pagastā.

Lēmums

39.               

502

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu I.S. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

40.               

503

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Ņ.G. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

41.               

504

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu V.V. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

42.               

505

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Ē.M.Pilskalnes pagastā.

Lēmums

43.               

506

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu S.K. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

44.               

507

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu V.P. Šēderes pagastā.

Lēmums

45.               

508

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Ļ.D.Šēderes pagastā.

Lēmums

46.               

509

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu V.Z. Šēderes pagastā.

Lēmums

47.               

510

Par Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu Sēlijas novadu apvienības izveidošanai.

Lēmums

Pielikums

48.               

511

Par Līvānu novada centrālās bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam Līvānu un Ilūkstes novadā.

Lēmums

49.               

512

Par papildus atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam.

Lēmums

50.               

513

Par projektu ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstes novada Dvietes ciemā, 2.kārta’’.

Lēmums

51.               

514

Par projektu ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Subates pilsētā’’.

Lēmums

52.               

515

Par Ilūkstes novada pašvaldības priekšfinansējuma nodrošināšanu projektam ”Speciālista piesaiste Ilūkstes novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšanai”

Lēmums

 

              
               Domes sēžu protokoli


Skip to content