Sede_2013_01

2013.gada 31. janvāra domes sēdē Nr. 1 

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k

Lēmuma numurs

    Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

1

Par pašvaldības 2012.gada budžeta izpildi.

Lēmums

Pielikumi

2.

2

Par valsts mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem  sadali 2013.gadam.

Lēmums

Pielikums

3.

3

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.2 Baznīcas ielā 4, Subatē nodošanu atsavināšanai.

Lēmums

4.

4

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – telpu ‘’Lauku ambulance’’, Dvietes pagastā nomas tiesību izsoli.

Lēmums

5.

5

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa ielā 35, Ilūkstē nomas maksu.

Lēmums

6.

6

Par pašvaldības telpu Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils – Ilūkstes novadu komitejai.

Lēmums

7.

7

Par tālākizglītības programmas kursu maksu Bebrenes Profesionālajā vidusskolā.

Lēmums

8.

8

Par saistošo noteikumu Nr. 1/2013 ‘’Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

9.

9

Par saistošo noteikumu Nr.2/2013 ‘’Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

10.

10

Par saistošo noteikumu Nr.3/2013 ‘’Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

11.

11

Par saistošo noteikumu Nr. 4/2013 ‘’Par dzīvokļa pabalstu Ilūkstes novada pašvaldībā’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

12.

12

Par brīvpusdienu piešķiršanu novada 3. – 4. klašu skolēniem.

Lēmums

13.

13

Par Ilūkstes novada pašvaldības sociālā dienesta sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumu apstiprināšanu.

Lēmums

14.

14

Par grozījumiem Ilūkstes novada sociālā dienesta 29.01.2004. darba samaksas nolikumā.

Lēmums

15.

15

Par grozījumiem 26.01.2012. lēmumā Nr.14 ‘’Par Ilūkstes novada sociālā dienesta amata vienību un amata algu apstiprināšanu’’.

Lēmums

16.

16

Par grozījumiem 26.01.2012. lēmumā Nr.13 ’’Par novada centrālās bibliotēkas amata vienību un amata algu apstiprināšanu’’.

Lēmums

17.

17

Par grozījumiem 26.01.2012. lēmumā Nr.16 „Par pašvaldības domes priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora un darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju amata vienību un amata algu apstiprināšanu’’.

Lēmums

18.

18

Par grozījumiem 26.01.2012. lēmumā Nr.11 ‘’Par Ilūkstes novada izglītības iestāžu darbinieku amata vienību un amata algu apstiprināšanu’’.

Lēmums

19.

19

Par izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada izglītības iestādēm.

Lēmums

20.

20

Par Ilūkstes novada izglītības iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu.

Lēmums

21.

21

Par Ilūkstes novada izglītības iestāžu vadītāju amata algas likmes paaugstināšanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Lēmums

22.

22

Par Ilūkstes mūzikas skolas nosaukuma maiņu un Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikums

23.

23

Par zvejas tiesību nomu A.A. Dvietes ezerā Dvietes pagastā.

Lēmums

24.

24

Par zvejas tiesību nomu I.A. Dvietes ezerā Dvietes pagastā.

Lēmums

25.

25

Par medību tiesību piešķiršanu biedrībai ‘’Daugavpils mednieku un makšķernieku saimniecība’’ Šēderes pagastā.

Lēmums

26.

26

Par pašvaldības zemes gabala Brīvības ielā 51A, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai.

Lēmums

27.

27

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Pilskalnes ielā 45, Ilūkstē.

Lēmums

28.

28

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Miera ielā 1A, Subatē.

Lēmums

29.

29

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ‘’Vītiņi’’ Bebrenes pagastā, nosaukuma piešķiršanu un adreses maiņu.

Lēmums

30.

30

Par zemes piešķiršanu nomā Z.V. Bebrenes pagastā.

Lēmums

31.

31

Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.S.Bebrenes pagastā.

Lēmums

32.

32

Par zemes piešķiršanu nomā V.Z. Bebrenes pagastā.

Lēmums

33.

33

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Akmentiņi’’ Dvietes pagastā.

Lēmums

34.

34

Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.K.Pilskalnes pagastā.

Lēmums

35.

35

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ‘’Jaunmežmaļi’’ Pilskalnes pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lēmums

36.

36

Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.V.Šēderes pagastā.

Lēmums

37.

37

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Vendeļi’’ Eglaines pagastā.

Lēmums

38.

38

Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.P. Eglaines pagastā.

Lēmums

39

39

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.U. Eglaines pagastā.

Lēmums

40.

40

Par zemes nomas līguma pagarināšanu N.K. Eglaines pagastā.

Lēmums

41.

41

Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.B. Eglaines pagastā.

Lēmums

42.

42

Par pašvaldības mantas ‘’Ilūkstes stadiona’’ nodošanu bezatlīdzības lietošanā Ilūkstes novada sporta skolai.

Lēmums

43.

43

Par grozījumiem 23.07.2009. Ilūkstes novada sporta skolas nolikumā (reģ.Nr.3/2009).

Lēmums

44.

44

Par atbildīgo darbinieku nozīmēšanu darbam Latvijas Virslīgas čempionāta futbola sezonas kvalitatīvas norises veikšanai.

Lēmums

45.

45

Par atļauju amatu savienošanai Sofijai Glūmānei.

Lēmums

46.

46

Par grozījumiem Ilūkstes novada vēlēšanu komisijas sastāvā.

Lēmums

47.

47

Par saistošo noteikumu Nr.1b-2013 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada budžetu’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikumi

48.

48

Par zemes piešķiršanu nomā SIA „Antaris” Tirgus laukumā, Subates pilsētā.

Lēmums

   

   

                  Domes sēžu protokoliSkip to content