Sede_2014_05

2014.gada 24.aprīļa domes sēdē Nr.5

izskatīto jautājumu un pieņemto lēmumu saraksts

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums                   

Piezīmes

1.

175

Par valsts finansējuma sadali 2014.gadam mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei novada izglītības iestādēm.

Lēmums  

2.

176

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai.

Lēmums  

Pielikums  

3.

177

Par grozījumiem Ilūkstes novada sporta skolas nolikumā.

Lēmums  

4.

178

Par bērnu nometnes organizēšanas atbalstīšanu.

Lēmums  

5.

179

Par piedalīšanos ES ELFLA Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Tautas tērpu iegāde Ilūkstes novada skolēnu deju kolektīviem” un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma apmēra nodrošināšanu.

Lēmums  

6.

180

Par medību tiesību piešķiršanu mednieku kolektīvam ‘’Subates Silva’’ Eglaines un Prodes pagastos.

Lēmums  

7.

181

Par pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes ‘’Dzelmes’’, Pilskalnes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums  

8.

182

Par pašvaldības zemes iznomāšanu I.E. Ilūkstes pilsētā.

Lēmums (AA)

9.

183

Par pašvaldības zemes iznomāšanu Z.V. Subates pilsētā.

Lēmums (AA)

10.

184

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu F.K. Subates pilsētā.

Lēmums (AA)

11.

185

Par īpašumu nosaukumu un adrešu piešķiršanu pašvaldības īpašumiem Ilūkstes novadā.

Lēmums  

12.

186

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platību precizēšanu Bebrenes pagastā.

Lēmums  

13.

187

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platību precizēšanu Eglaines pagastā.

Lēmums  

14.

188

Par zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai Bebrenes un Eglaines pagastos.

Lēmums  

15.

189

Par zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai un to apvienošanu Bebrenes pagastā.

Lēmums  

16.

190

Par zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai un to apvienošanu Eglaines pagastā.

Lēmums  

17.

191

Par zemes piešķiršanu nomā V.B. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

18.

192

Par zemes piešķiršanu nomā Z/S ‘’Pārupes 1’’ Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

19.

193

Par zemes piešķiršanu nomā E.P. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

20.

194

Par zemes piešķiršanu nomā V.P. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

21.

195

Par zemes piešķiršanu nomā M.S.Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

22.

196

Par zemes piešķiršanu nomā G.T. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

23.

197

Par zemes piešķiršanu nomā V.M. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

24.

198

Par zemes vienības ‘’Vītoli’’ Bebrenes pagastā piekritības noteikšanu pašvaldībai un nodošanu atsavināšanai.

Lēmums (AA)

25.

199

Par zemes vienību ‘’Vaboles ’’ Bebrenes pagastā piekritības noteikšanu pašvaldībai un to iznomāšanu V.D..

Lēmums (AA)

26.

200

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam ‘’Ērgļi’’ Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

27.

201

Par zemes piešķiršanu nomā un nomas līguma pagarināšanu z/s ‘’Dzintari’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

28.

202

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Druvēni’’ Bebrenes pagastā un nosaukuma ‘’Sīkdruvēni’’ piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums (AA)

29.

203

Par zemes piešķiršanu nomā G.B. Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

30.

204

Par zemes piešķiršanu nomā G.S.-L. Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

31.

205

Par zemes piešķiršanu nomā A.Č. Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

32.

206

Par pašvaldības zemes Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoli.

Lēmums (AA)

33.

207

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Madaras 1’’ Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

34.

208

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Irbītes’’ Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

35.

209

Par zemes piešķiršanu nomā zemnieku saimniecībai ‘’Madaras’’ Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

36.

210

Par zemes piešķiršanu nomā P.O. Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

37.

211

Par zemnieku saimniecības ‘’Cīrulīši’’ Dvietes pagastā iesnieguma izskatīšanu.

Lēmums (AA)

38.

212

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību apvienošanu un zemes piešķiršanu nomā J.B. Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

39.

213

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Pauguri’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

40.

214

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Centrālā 3’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

41.

215

Par adreses ‘’Ciņi 1’’, Pilskalnes pagastā piešķiršanu I.P. jaunbūvēm.

Lēmums (AA)

42.

216

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Malēji’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

43.

217

Par zemes vienības ‘’Tutāni 1’’ Pilskalnes pagastā piekritības noteikšanu pašvaldībai un nodošanu atsavināšanai.

Lēmums (AA)

44.

218

Par zemes vienības piekritības noteikšanu pašvaldībai Pilskalnes pagastā neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu R.K.

Lēmums (AA)

45.

219

Par zemes vienības piekritības noteikšanu pašvaldībai un nomas pirmtiesību izbeigšanu R.S. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

46.

220

Par zemes vienības Pilskalnes pagastā piekritības noteikšanu pašvaldībai un tās iznomāšanu A.P.

Lēmums (AA)

47.

221

Par zemes vienības piekritības noteikšanu pašvaldībai un zemes iznomāšanu S.K. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

48.

222

Par zemes nomas līguma pagarināšanu k/s ‘’Dubezers’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

49.

223

Par zemes piešķiršanu nomā G.L. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

50.

224

Par zemes piešķiršanu nomā L.J. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

51.

225

Par zemes piešķiršanu nomā I.V. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

52.

226

Par zemes piešķiršanu nomā A.B. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

53.

227

Par zemes piešķiršanu nomā J.S. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

54.

228

Par zemes piešķiršanu nomā zemnieku saimniecībai ‘’Mauriņi’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

55.

229

Par zemes piešķiršanu nomā A.P. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

56.

230

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ž.V. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

57.

231

Par zemes piešķiršanu nomā V.V. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

58.

232

Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.N. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

59.

233

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam ‘’Sīļi 1’’ Šēderes pagastā un tā piešķiršanu nomā V.D.

Lēmums (AA)

60.

234

Par zemes piešķiršanu nomā V.M. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

61.

235

Par zemes piešķiršanu nomā A.B. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

62.

236

Par zemes piešķiršanu nomā K.O. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

63.

237

Par zemes piešķiršanu nomā L.T. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

64.

238

Par zemes piešķiršanu nomā D.B. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

65.

239

Par SIA ‘’ORNAMENTS’’ finanšu pārskata apstiprināšanu sakarā ar reorganizāciju.

Lēmums  

66.

240

Par SIA ‘’ORNAMENTS’’ 2013.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums  

67.

241

Par SIA ‘’Veselības centrs Ilūkste’’ 2013.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums  

68.

242

Par SIA ‘’Veselības un sociālās aprūpes centrs ‘’Subate’’’’ 2013.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums  

69.

243

Par Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums  

70.

244

Par grozījumiem 27.02.2014. domes lēmumā Nr.82 „Par grozījumiem 26.01.2012. lēmumā Nr.11 ‘’Par Ilūkstes novada izglītības iestāžu darbinieku amata vienību un amata algu apstiprināšanu’’”.

Lēmums  

71.

245

Par mācību takas ‘’Pilskalnes Siguldiņa’’ maksas pakalpojumu noteikšanu.

Lēmums  

72.

246

Par estrādes Ilūkstē, Grāvju ielā 2A, nomas maksas noteikšanu.

Lēmums  

73.

247

Par ieguldījumu SIA ‘’Daugavpils reģionālā slimnīca’’.

Lēmums  

74.

248

Par saistošo noteikumu Nr.4-b/2014 ‘’Grozījumi 23.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2014 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2014.gada budžetu’’” apstiprināšanu

Lēmums  

Saistošie noteikumi

75.

249

Par pašvaldības inženierbūves – ielu apgaismojuma Subatē bilances vērtības palielināšanu.

Lēmums  

76.

250

Par noteikumu ‘’Noteikumi par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību’’ apstiprināšanu.

Lēmums  

Noteikumi

77.

251

Par darba laika organizāciju domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektorei.

Lēmums  

78.

252

Par SIA ‘’Veselības centrs ‘’Ilūkste’’’’ pamatkapitāla palielināšanu.

Lēmums  

79.

253

Par noteikumu ”Kārtība, kādā nosakāma maksa par medību tiesību izmantošanu Ilūkstes novada pašvaldībai piederošās vai piekrītošās medību platībās”.

Lēmums  

Noteikumi Skip to content